Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het richtplan van aanleg 'Delta-Herrmann-Debroux', de 28 avril 2022

Artikel 1. Het richtplan van aanleg "Herrmann-Debroux" wordt goedgekeurd.

Het omvat:

 1. Een informatief luik ter informatie;

 2. Een strategisch luik ter informatie, waarin de grote principes en de belangrijkste gedragslijnen voor de inrichting van de betreffende perimeter worden aangeduid;

 3. Een reglementair luik, met dwingende kracht, bestaande uit schriftelijke en grafische voorschriften;

 4. Kaarten met de feitelijk bestaande situatie en rechtssituatie: ;

  Deze elementen zijn als bijlage bij dit besluit;

  Art. 2. Het richtplan van aanleg "Delta-Herrmann-Debroux" wordt van kracht 15 dagen nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

  Art. 3. Het regeringslid dat bevoegd is voor territoriale ontwikkeling, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Het richtplan van aanleg "Delta-Herrmann-Debroux", bestaand uit de volgende onderdelen:

 5. Het informatieve luik ter informatie;

 6. Het strategische luik ter informatie;

 7. Het reglementaire luik met dwingende kracht, bestaande uit schriftelijke en grafische voorschriften;

 8. Bijlagen.

  Art. N2. Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie van 9 juli 2020

  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 01-06-2022, p. 45999 )

  Handtekening

  Brussel, 28 april 2022.

  Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

  De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor lokale besturen, territoriale ontwikkeling, stadsbeleid, monumenten en landschappen, studentenzaken, toerisme en de haven van Brussel,

  R. VERVOORT

  Aanhef

  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

  Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

  Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op de artikelen 6, § 1, I, 1° en 20;

  Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 8;

  Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op de artikelen 30/1 tot 30/11 ingevoegd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen;

  Gelet op het ministerieel besluit van 8 mei 2018 houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van een ontwerp van het richtplan van aanleg voor de zone "Herrmann-Debroux";

  Overwegende dat de voornoemde bepalingen van het BWRO een nieuw gewestelijk planningsinstrument invoeren in het ruimtelijke ordeningsrecht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het richtplan van aanleg (RPA) genaamd;

  Dat dit instrument een synthese van de bestaande instrumenten beoogt te zijn door het strategische doel van de richtschema's te integreren en een verordenend luik op te nemen dat erop gericht is de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van het Gewest te verzekeren door ze formeel vast te leggen in geschreven en grafische voorschriften;

  Dat het RPA de grote inrichtingsprincipes aangeeft, met onder meer de geplande bestemmingen, de structurering van de wegen, de openbare ruimtes en het landschap, de kenmerken van de bouwwerken, de bescherming van het erfgoed, de mobiliteit en de parkeermogelijkheden.

  Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan;

  Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2013 tot goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan "BBP DELTA Partim 13";

  Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1988 tot goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan "BBP nr. 20 / 21 DEMEY - MERJAY";

  Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1987 tot goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan "BBP nr. 42 HUIZENBLOK TUSSEN DE WAVERSESTEENWEG, DE HUGO VAN DER GOESLAAN EN DE CA. SCHALLERLAAN EN DE GRENS VAN HET ZONIENWOUD";

  Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 1985 tot goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan "BBP nr. 6 WIJK KONINKLIJKE JACHT";

  Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

  Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1959 houdende bescherming als landschap van het Zoniënwoud op het grondgebied van Oudergem;

  Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 mei 1997 tot bescherming als landschap van de Massarttuin te Oudergem;

  Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 1995 tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de vijver aan de Kleine Wijngaardstraat te Oudergem;

  Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001: "Het Zoniënwoud met linten en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - Vallei van de Woluwe";

  Gelet op het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrens-overschrijdende wegen; Gelet op de adviesaanvraag van 10 oktober 2019 aan het Vlaams Gewest; Gelet op het advies van het Vlaams Gewest, departement omgeving, van 15 november 2019;

  Gelet op het besluit van de Brusselse regering van 12 juli 2018 tot goedkeuring van het gewestelijk ontwikkelingsplan;

  Gelet op het gunstige advies van het Gewestelijk Comité voor Territoriale Ontwikkeling van 3 mei 2019;

  Gelet op het verslag met een synthese van de opmerkingen die tijdens de informatie- en participatiefase voorafgaand aan de goedkeuring van het ontwerpplan werden verzameld;

  Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 tot goedkeuring van het ontwerp van het richtplan van aanleg en het milieueffectenrapport;

  Gelet op het advies van de gemeenteraden van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  *Gemeenteraad van de gemeente Oudergem van 28 november 2019;

  * Gemeenteraad van de stad Brussel van 2 december 2019,

  * Gemeenteraad van de gemeente Etterbeek van 18 november 2019;

  * Gemeenteraad van de gemeente Elsene van 19 december 2019;

  * Gemeenteraad van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van 19 november 2019;

  * Gemeenteraad van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe van 18 november 2019;

  Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2019;

  Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 november 2019;

  Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van 25 november 2019;

  Gelet op het advies van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie van 13 november 2019;

  Gelet op het advies van het bestuur bevoegd voor territoriale planning van 20 november 2019;

  Gelet op het advies van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel) van 19 november 2019;

  Gelet op de bezwaren en opmerkingen geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp van het richtplan van aanleg, dat van 10 oktober tot 9 december 2019 conform artikel 30/5 § 1 van het BWRO plaatsvond in de gemeenten Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel, Etterbeek en de stad Brussel;

  Gelet op het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie van 9 juli 2020 dat volledig is opgenomen in bijlage 2 van dit besluit;

  Gelet op het advies van 8 september 2021 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State;

  Inhoudsopgave

  1. Perimeter van de site "Delta-Herrmann-Debroux"

  2. Inhoud van het ontwerp van het richtplan van aanleg

  3. Doelstellingen van het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling die worden nagestreefd door het ontwerp van het richtplan van aanleg

  4. Ambities van het ontwerp-RPA

  5. Specifieke stedenbouwkundige principes van het ontwerp van RPA

  6. Milieueffectrapport

  7. Voorafgaand informatie- en participatieproces

  8. Samenvatting van de adviezen en van de bezwaren en opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek en van de manier waarop de regering ze in aanmerking genomen heeft

  9. Samenvatting van de manier waarop de milieuoverwegingen in het plan werden geïntegreerd

  10. Redenen van de keuzen van het plan zoals het is goedgekeurd, rekening houdend met de andere beschouwde redelijke oplossingen

  11. Opvolging van het RPA

  12. Evaluatierapport `gelijkekansentest'

  13. Perimeter van de site "Delta-Herrmann-Debroux"

   Overwegende dat dit ontwerpplan betrekking heeft op een perimeter die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de E411 en de Vorstlaan, waaraan verschillende regionale sites zijn gehecht en waarvan de stedelijke ontwikkeling moet worden georganiseerd;

   Dat deze perimeter overeenkomt met de perimeter van het ministerieel besluit van 8 mei 2018;

   Dat dit ontwerp de wegbedding van de E411, zijn viaducten, de aangrenzende wegen en hun omgeving omvat vanaf de gewestgrens tot aan de Beaulieulaan;

   Dat het ook aanpalende sites omvat, namelijk;

   -de Triomfsite, gelegen tussen de Triomflaan, de Jules Cockxlaan en de spoorlijn L26;

   - de Deltasite, gelegen tussen de spoorlijn L26, de Charles Michielslaan en de Jules Cockxlaan;

   - de Driehoeksite, gelegen tussen de spoorlijnen L26, L26/2 en L161 ten zuiden van de Triomflaan;

   - de Beaulieusite, die momenteel door de kantoren van de Europese Commissie wordt gebruikt;

   - de Demeysite, die momenteel wordt ingenomen door het retailpark van Redevco;

   Dat deze perimeter ook de woonpercelen gelegen tegenover het gemeentelijke stadion van Oudergem omvat;

   Dat deze perimeter zich uitstrekt over het grondgebied van de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde, alsook tot aan de grens van het grondgebied van de gemeente Elsene en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

   Dat hij deel uitmaakt van de breuk van verschillende wijken in de Brusselse rand;

   Dat hij een van de belangrijkste invalswegen van het gewestelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT