Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de verbetering van het woonmilieu, de 31 mars 2022

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. Bevoegd bestuur: hetzij het bestuur dat bevoegd is voor Stadsvernieuwing, hetzij het bestuur dat bevoegd is voor Energie, afhankelijk van het type aanvrager en van het type premie zoals bepaald door de bevoegde Minister(s);

 2. Sociaal verhuurkantoor (SVK): vereniging zoals bedoeld in de artikelen 120 en volgende van de Brusselse Huisvestingscode. Onder deze definitie vallen ook de Sociale verhuurkantoren voor studenten (SVKS);

 3. Vereniging van mede-eigenaars: vereniging, bedoeld in artikel 3.86 van boek 3 van het burgerlijk wetboek, dit wil zeggen de rechtspersoonlijkheid die een geheel van gedwongen mede-eigenaars kan aannemen voor het beheer van het gebouw;

 4. Attest van de aannemer: het attest opgemaakt door de aannemer zoals bepaald in 7°, waarvan een model door het bevoegd bestuur ter beschikking wordt gesteld, dat strekt tot de vervollediging van de informatie in de factuur zoals gedefinieerd in 9° en dat volgende inlichtingen bevat: de beschrijving van de technieken, van de methodes en van de gebruikte producten, evenals hun hoeveelheid en - per vertrek of per m2 - de details over de verschillende uitgevoerde werken;

 5. Gedwongen mede-eigenaars: mede-eigenaars, bedoeld in artikel 3.78 van boek 3 van het burgerlijk wetboek, dit wil zeggen alle personen die een kavel van een gebouw bezitten bestaande uit een privaat deel en een aandeel in het gemeenschappelijke deel van dit gebouw, geregeld door een basisakte en een reglement van mede-eigendom;

 6. Toevallige en vrijwillige mede-eigenaars: de mede-eigenaars bedoeld door de ondertitels 1 en 2 van Titel 4 van boek 3 van het burgerlijk wetboek, dit wil zeggen alle personen een gebouw in onverdeelde eigendom bezitten;

 7. Aannemer: de aannemer die, uiterlijk op het ogenblik van de uitvoering van de werken, ingeschreven is in het register van de Kuispuntbank voor Ondernemingen, btw-plichtig is, die met de aanvrager van de premie, die als bouwheer optreedt, een aannemingsovereenkomst sluit en gereglementeerde toegang tot het beroep heeft voor de werken die voor de premie in aanmerking komen;

 8. Staat van de eigendom: de inlichtingen over de eigendomstitel van het goed bedoeld door de premieaanvraag, afgegeven conform artikel 144 van het wetboek der successierechten door de bevoegde bureaus van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in wiens rechtsgebied het goed is gelegen of, indien de akte dateert van minder dan 6 maanden voor de indiening van de aanvraag, een attest van de notaris die deze akte heeft opgesteld;

 9. Factuur: de gedetailleerde factuur op naam van de aanvrager of, indien de aanvraag werken betreft die een of meerdere gemeenschappelijke delen betreffen, op naam van de vereniging van mede-eigenaars, opgemaakt door een aannemer zoals beschreven in 7°, met vermelding van het adres van de werf en van:

  - de datum van de factuur,

  - het factuurnummer,

  - de naam van de aannemer of de maatschappelijke naam van zijn bedrijf, evenals de vorm ervan,

  - zijn btw- en ondernemingsnummer,

  - zijn rekeningnummer,

  - zijn adres,

  - de nauwkeurige beschrijving (hoeveelheid en soort) van de benodigdheden, van de geleverde goederen of van de gepresteerde diensten,

  - de eenheidsprijs exclusief btw in euro, evenals de eventuele kortingen voor contante betaling, reducties, prijsverminderingen, restituties en de transportkosten,

  - het btw-tarief, toegepast op elke maatstaf van heffing,

  - het verschuldigde btw-bedrag,

  - de totaalprijs,

  - de datum van levering of prestatie;

 10. Woning of voor huisvesting bestemd gebouw: het huis, het appartement het gebouw of het deel van een gebouw, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gebouwd minstens tien jaar voor het jaar van de indiening van de premieaanvraag, na werken en in hoofdorde bestemd als hoofdverblijfplaats van een of meerdere personen. In het kader van een goed dat gedwongen mede-eigenaars toebehoort, dient het gebouw voor 80 % als woning te zijn bestemd;

 11. Gezin: het gezin zoals bepaald in artikel 2, § 1, 6°, van de Brusselse Huisvestingscode;

 12. Minister: de minister die bevoegd is voor Stadsvernieuwing;

 13. Personen ten laste: de personen ten laste in de zin van artikel 136 van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992 gedurende het jaar bedoeld in 16°, derde lid, van dit artikel;

 14. bis: Erkende gehandicapte persoon: de persoon erkend als gehandicapte overeenkomstig artikel 135, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Bovendien wordt de persoon die voor meer dan 66 % als gehandicapte door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid op basis van feiten opgetreden na de leeftijd van 65 jaar erkend is, als erkende gehandicapte persoon beschouwd;

 15. Premie: het financiële voordeel dat overeenkomt met een deel van de aankoopprijs van een voorziening of van een studie, of van de kostprijs van een investering of een prestatie van diensten, met als doel renovatie- of gevelverfraaiingswerken uit te voeren of werken ter bevordering van rationeel energieverbruik, van de energieprestatie en van de luchtkwaliteit van een of meerdere gebouwen, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, inclusief de bevordering van het respect voor het milieu bij de keuze van technieken en materialen;

 16. Eigenaar: houder van een zakelijk eigendomsrecht op een woning;

 17. Inkomen: de som van de globaal belastbare inkomens van het gezin.

  Worden eveneens in aanmerking genomen: de inkomsten van de personen, bedoeld in artikel 4 van het wetboek van inkomstenbelastingen van 1992, die niet aan de personenbelasting zijn onderworpen.

  De inkomsten die in aanmerking worden genomen, zijn die welke worden vermeld op het laatst beschikbare aanslagbiljet, per persoon die in het vorige lid wordt bedoeld, op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, of, bij het ontbreken van een dergelijk aanslagbiljet of in geval van een aanslagbiljet waaruit de reële inkomsten niet blijken, op een equivalent fiscaal attest;

 18. Huisvestingsmaatschappij: hetzij de openbare vastgoedmaatschappij erkend door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, hetzij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 19. Syndicus: verantwoordelijke voor het dagelijks beheer van de mede-eigendom, aangeduid conform artikel 3.89 van boek 3 van het burgerlijk wetboek;

 20. Gevelverfraaiingswerken: de werken, opgenomen in de lijst die de Minister samenstelt op grond van artikel 6 van dit besluit, meer bepaald werken om het goed in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, de renovatie of de opwaardering van het geheel van de gevels, met betrekking tot een woning of een gebouw dat voor huisvesting is bestemd, dat:

  1. hetzij vanaf de openbare ruimte zichtbaar is;

  2. hetzij maximum twaalf meter inspringt ten opzichte van de grens tussen het private terrein en de openbare weg;

  3. en dat, in beide gevallen, mandelig is.

 21. Renovatiewerken: de werken, opgenomen in de lijst die de minister samenstelt op grond van artikel 6 van dit besluit. Het betreft meer bepaald volgende werken:

  - de werken betreffende de bouwfysische toestand van de woning of van het voor huisvesting bestemde gebouw en die bijdragen tot het voldoen aan de minimumvoorwaarden op het vlak van gezondheid en veiligheid, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen;

  - de werken met als doel de woning of het voor huisvesting bestemde gebouw aan te passen aan de normen bepaald in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening;

  - de werken met betrekking tot het betrekken van de woning of van het voor huisvesting bestemde gebouw en die de kwaliteitsverbetering ervan nastreven, met inbegrip van deze die beogen een oorspronkelijke toestand weg te werken die de kwaliteit van de woning of van het voor huisvesting bestemde gebouw aanzienlijk bezwaart;

  - de energiebesparingswerken met betrekking tot een woning of een voor huisvesting bestemd gebouw;

  Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT