Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect, de 17 mars 2022

Artikel 1. Het opschrift van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect, wordt vervangen als volgt:

"Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van Brussel Mobiliteit, van Leefmilieu Brussel, van de overlegcommissie, evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect".

Art. 2. Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

"Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder:

 1. "bestuur": het bestuur belast met stedenbouw en het bestuur belast met monumenten en landschappen ;

 2. "hoogstamboom": boom waarvan de stam op 1,50 m van de grond een omtrek van minstens 40 cm heeft en die ten minste 4,00 m hoog is;

 3. "architecturaal aspect": geheel van de kenmerken van de volumes en van het buitenomhulsel van een gebouw dat bijdraagt tot de architecturale samenstelling van het geheel; Als het betrokken gebouw een beschermd goed is, dient men onder " architecturaal aspect " echter het volgende te verstaan: het geheel van kenmerken zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van het gebouw die bijdragen tot de architecturale compositie, de volumetrie, de samenhang en de harmonie van het gebouw;

 4. "advies van de overlegcommissie": advies van de overlegcommissie zoals bedoeld in artikel 9 van het BWRO;

 5. "advies van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen": advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen zoals bedoeld in artikel 11 van het BWRO;

 6. "advies van de gemeente": advies van het college van burgemeester en schepenen vereist krachtens het BWRO;

 7. "advies van de gemachtigde ambtenaar": advies van de ambtenaar van het Bestuur bedoeld in artikel 5 van het BWRO;

 8. "fietssuggestiestrook": de fietsstrook, aangegeven met visgraatmarkering waarop auto's mogen rijden;

 9. "beschermd goed" of "goed dat het voorwerp uitmaakt van een beschermingsmaatregel": monument, geheel van onroerende goederen, landschap of archeologisch opgravingsterrein dat beschermd is of op de bewaarlijst ingeschreven staat of dat het voorwerp uitmaakt van een procedure tot bescherming of tot inschrijving op de bewaarlijst, met toepassing van titel V van het BWRO;

 10. "BWRO": het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening goedgekeurd bij besluit van de Regering van 9 april 2004 en bekrachtigd door de ordonnantie van 13 mei 2004;

 11. "handelszaak": het geheel van lokalen, toegankelijk voor het publiek, waarin diensten worden verleend of roerende goederen worden verkocht, met inbegrip van de bijbehorende kantoren en lokalen;

 12. "bijkomende werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning": werken uitgevoerd door dezelfde aanvrager en die gebeuren binnen de perimeter van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning die in behandeling is, of die andere werken impliceren waarvoor een vergunning zou zijn vereist;

 13. "energie uit hernieuwbare bronnen": energie uit niet-fossiele, hernieuwbare bronnen, met name windenergie, zonne-energie (thermische en fotovoltaïsche zonne-energie) en geothermische energie, omgevingsenergie, getijdenenergie, golfenergie en andere energievormen uit de zee, hydro-elektrische energie, de biomassa, stortgassen, gassen uit afvalwaterzuiveringsinstallaties en biogas;

 14. " muurfresco " : een kunstwerk verwezenlijkt op een gevel van een bouwwerk met artistiek karakter;

 15. "woning": geheel van lokalen die voor de huisvesting of voor de bewoning door een of meer personen werden ontworpen, voor zover er geen andere bestemming wettelijk werd gevestigd, met inbegrip van rusthuizen en erkende of gesubsidieerde verblijfplaatsen, en met uitzondering van hotelinrichtingen;

 16. "Minister": de Minister bevoegd voor stedenbouw en monumenten en landschappen;

 17. "beschermde delen van een beschermd goed": bijzondere elementen of delen van een beschermd goed die specifiek beoogd worden door een beschermingsmaatregel;

 18. "dakloze": de persoon, bedoeld in artikel 2, 1° van de Brusselse ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen;

 19. "gemarkeerd fietspad": het fietspad zoals gedefinieerd in artikel 74 van de Wegcode;

 20. "GBP": Gewestelijk Bestemmingsplan;

 21. "profiel": dwarse doorsnede tussen rooilijnen die dient om de structuur (technisch) en het gebruik (functioneel) van de weg te bepalen;

 22. "project van tijdelijk gebruik als gevolg van een uitzonderlijke nood": project dat tijdelijke handelingen en werken impliceert, en als voorziening van collectief belang of van openbare dienst dient om een antwoord te bieden op een noodsituatie, een crisis of uitzonderlijke noden, en op initiatief van een publiekrechtelijk persoon;

 23. "identieke restauratie": binnen de grenzen van het begrip restauratie als bedoeld in artikel 98, § 1, 11° van het BWRO, het opknappen volgens de regels van de kunst van een deel of het geheel van een beschermd goed als het erom gaat het goed in kwestie of de betrokken delen ervan te behouden in de laatst gekende hedendaagse toestand, zonder hun aanzicht te wijzigen en zonder de geringste wijziging van hun volume of materialen;

 24. "historische restauratie": binnen de grenzen van het begrip restauratie als bedoeld in artikel 98, § 1, 11° van het BWRO, het opknappen volgens de regels van de kunst van een deel of het geheel van een beschermd goed als het erom gaat het te herstellen in een gekende staat daterend van vóór de laatst gekende hedendaagse staat van het goed in kwestie of de betrokken delen ervan, wat eventueel een wijziging van hun huidige aanzicht met zich mee kan brengen;

 25. "DBDMH" : de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp zoals opgericht bij de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;

 26. "vloeroppervlakte": som van de overdekte vloeren met een vrije hoogte van ten minste 2,20 meter van alle lokalen, behalve de lokalen gelegen beneden het terreinniveau die voor parkeerplaatsen, kelders, technische voorzieningen en opslagplaatsen bestemd zijn.

  De vloerafmetingen worden buitenwerks gemeten tussen de onbeklede buitenwanden van de gevelmuren, met dien verstande dat de vloeren worden geacht door te lopen, zonder rekening te houden met de onderbreking ervan door scheidingswanden en binnenmuren, of door kokers, trappenhuizen en liftschachten;

 27. "onderhoudssnoei van hoogstambomen": snoeihandelingen die het voortbestaan van de boom niet in gevaar brengen en die gericht zijn op het regelmatig snoeien van een boom, met uitzondering van grondige snoei, teneinde de oorspronkelijke omvang, vorm en groeikracht van de boom te behouden, door dode of zieke takken van de boom af te zagen en door enkele van zijn gezonde en levende takken af te zagen, op voorwaarde dat:

  * de gezonde en levende afgezaagde takken een omtrek van niet meer dan 22 cm hebben;

  * OF de snoei niet leidt tot de verwijdering van meer dan een derde van de boomkruin verdeeld over heel de kroon;

  * EN de snoei het silhouet van de boom niet verandert indien de boom waarop de snoei betrekking heeft, een opmerkelijke boom is;

 28. "grondige snoei van hoogstambomen": de snoeihandelingen die het voortbestaan van een boom in gevaar kunnen brengen, zoals koppen, omzagen, sluiten, kroonverkleining, afsnijden van gesteltakken, aanpassingssnoei met verwijdering van een begrensd deel van de kroon om de kroon aan de plaatselijke omstandigheden aan te passen, omvormingssnoei waarbij de vorm van de kroon of de structuur en/of de samenstelling van de boomvegetatie ingrijpend wordt gewijzigd;

 29. "extensief groendak": groendak waarop extensieve vegetatie groeit (mos, vetkruid, winterharde planten...), met een dun substraat dat weinig onderhoud vraagt, en met een hellingsgraad van 2 % tot 70 %, meestal ontoegankelijk of beperkt toegankelijk.".

  Art. 3. In titel II, hoofdstuk I, van hetzelfde besluit wordt een afdelingstitel ingevoegd, die de nieuwe artikelen 2/1, 2/2 et 2/3 en 2/4 bevat, opgesteld als volgt:

  "Afdeling 2. - Gemeenschappelijke bepalingen en verplichte kennisgevingen"

  Art. 4. In titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, van hetzelfde besluit worden de artikelen 2/1, 2/2, 2/3 en 2/4 ingevoegd, opgesteld als volgt:

  "Art. 2/1. Wanneer een vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning is voorzien mits naleving van een bepaalde termijn of wanneer de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft op de handelingen en werken bedoeld in artikel 6, 5° van dit besluit, kan de auteur van de handelingen en werken slechts van de vrijstelling genieten op voorwaarde dat hij de aanvangsdatum van de van stedenbouwkundige vergunning vrijgestelde handelingen en werken uiterlijk 60 dagen vóór de aanvang van die handelingen en werken meedeelt via het daartoe op het gewestelijk geautomatiseerd platform beschikbaar gestelde formulier.

  Het vervullen van deze formaliteit impliceert niet dat de overheden erkennen dat aan de voorwaarden voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning is voldaan.

  Art. 2/2. Indien de tijdelijke handelingen en werken, vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning, leiden tot een aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen bestemmings- of gebruikswijziging van het hele goed of van een deel ervan, is deze wijziging beperkt tot de duur van de vrijstelling, zodat het goed bij het verstrijken ervan zijn eerdere bestemming of gebruik terugkrijgt.

  Art. 2/3. De vrijstellingen van het advies van de overlegcommissie, van het openbaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT