Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met het oog op de socialisering van de huurprijzen van met sociale huisvesting gelijkgestelde woningen van openbare vastgoedbeheerders, de 21 octobre 2021

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. Met sociale huisvesting gelijkgestelde woning: een woning die door een gemeente, een OCMW of de Regie der Gebouwen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt verhuurd ten gunste van gezinnen met een bescheiden inkomen waarvan de toelatings- en inkomensvoorwaarden zijn bepaald in artikelen 5bis en 66 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen ;

 2. het gezin : de persoon die alleen woont of de personen die dezelfde woning delen, zelfs indien zij niet in de betrokken woning zijn gedomicilieerd;

 3. de huurder : de persoon of het gezin die een met sociale huisvesting gelijkgestelde woning huurt van een openbare vastgoedbeheerder ;

 4. de kandidaat-huurder : de persoon of het gezin die een met sociale huisvesting gelijkgestelde woning wenst te huren van een openbare vastgoedbeheerder ;

 5. de initiële huurprijs : de huurprijs die door een openbare vastgoedbeheerder wordt aangerekend voor de huur van een met sociale huisvesting gelijkgestelde woning ;

 6. de gesocialiseerde huurprijs : de huurprijs die moet worden betaald door de huurder aan de openbare vastgoedbeheerder voor een met sociale huisvesting gelijkgestelde woning volgens de voorwaarden bepaald bij dit besluit en berekend volgens de regels bepaald bij de artikelen 25, 26, 31, 57, §§ 1 en 2, 58 tot 60, 61, §§ 1 en 2, 1° tot 2° bis, 61, § 4 en 64 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen ;

 7. het referentiejaar : het voorlaatste jaar dat het jaar vóór dat van het van kracht worden van de berekening van de gesocialiseerde huurprijs voorafgaat ;

 8. de GGB : de gewestelijke gegevensbank waarin alle registers zijn gegroepeerd waarin de kandidaat-huurders van een sociale huurwoning zijn ingeschreven door openbare vastgoedmaatschappij ;

 9. het Gewest : het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 10. de BGHM : Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij ;

 11. Brussel Huisvesting : de administratie binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel belast met huisvestingsaangelegenheden zoals bedoeld in artikel 6, § 1, IV van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

 12. AVG : Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, eveneens genoemd "Algemene Verordening Gegevensbescherming".

  HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebieden

  Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de volgende openbare vastgoedbeheerders (hierna "de openbare vastgoedbeheerders") van diegenen die omschreven worden door artikel 2, § 1, 4° van de Brusselse Huisvestingscode:

 13. de gemeenten, met inbegrip van de autonome gemeentebedrijven

 14. de OCMW's

 15. de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Art. 3. De woningen waarop een socialisering kan worden toegepast, moeten deel uitmaken van het verhuurpark van een openbare vastgoedbeheerder en behoren tot de categorie met sociale huisvesting gelijkgestelde woningen.

  Art. 4. Voor de begrotingsjaren 2021 tot en met 2023, namelijk de overgangsfase, is de socialisering van toepassing op de huurders en kandidaat-huurders van een openbare vastgoedbeheerder die een met sociale huisvesting gelijkgestelde woning betrekken of toegewezen krijgen, voor zover:

  - hun inkomsten voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 31 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen;

  - ze voor 1 juli 2021 ingeschreven zijn in de GGB;

  - en wier inschrijving op het moment van de uitvoering van de socialisering nog altijd als actief vermeld staat in de GGB.

  Art. 5. Vanaf het begrotingsjaar 2024, in de veralgemeende fase, zal de socialisering van toepassing zijn op de huurders en kandidaat-huurders van een openbare vastgoedbeheerder die een met sociale huisvesting gelijkgestelde woning betrekken of toegewezen krijgen, voor zover hun inkomsten voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 31 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen.

  HOOFDSTUK 3. - Socialiseringsmechanisme

  Art. 6. De socialisering beoogt de huurders of kandidaat-huurders van een met sociale huisvesting gelijkgestelde woning van een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT