Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van subsidies voor gemeentelijke buurtsportinfrastructuur, de 2 septembre 2021

Artikel 1. § 1. Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten aangerekend op de basisallocatie 10.006.64.21.63.21 van de ordonnantie van 18 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021, worden aan de Brusselse gemeenten subsidies toegekend voor een totaal bedrag van 1 987 595,00 euro, ten belope van de bedragen (uitgedrukt in euro) als vermeld in de volgende tabel.

Communes/Gemeenten Projet/Project Lieu/Plaats Enveloppe maximale (en euros)/
Maximaal beschikbaar budget (in euro)
Anderlecht Aménagement d'un parc de Street Workout dans l'espace sportif Colombophiles/
Aanleg van een Street Workoutpark in de sportruimte van het Duivenmelkerspark
Parc des Colombophiles - Rue Arthur Dehem/
Duivenmelkerspark - Arthur Dehemstraat
36.000,00 €
Anderlecht Réaménagement de l'espace sportif du parc Rauter/
Heraanleg van de sportruimte in het Rauterpark
Le parc Rauter - rue de la Gaîté/
Rauterpark - Blijdschapstraat
75.750,00 €
Anderlecht Aménagement d'un parc de Street Workout à la place Lemmens/
Aanleg van een Street Workoutpark aan het Lemmensplein
La place A. Lemmens - Quartier Cureghem-Rosée/
Lemmensplein - Wijk Kuregem - Dauw
36.000,00 €
Berchem-Sainte-Agathe/
Sint-Agatha-Berchem
Rénovation de la plaine de jeux - Parc De Mulder/
Renovatie van het speelplein - De Mulderpark
Parc De Mulder - Avenue Josse Goffin/
De Mulderpark - Josse Goffinlaan
150.000,00 €
(Ville de) Bruxelles/
Brussel (Stad)
Travaux réaménagement du revêtement de sol du terrain de sport Dolto/
Heraanleggingswerken van de vloerbekleding van het sportterrein Dolto
Rue de la Buanderie, 15-25/
Washuisstraat 15-25
22.500,00 €
(Ville de) Bruxelles/
Brussel (Stad)
Réaménagement des Terrains de Sports - Cité Modèle/
Heraanleg van de sportterreinen - Modelwijk
Cité Modèle - avenue de l'Arbre Ballon/
Modelwijk - Dikke-Beuklaan
150.000,00 €
(Ville de) Bruxelles/
Brussel (Stad)
Réaménagement de l'Agora (Terrain de Basket) porte d' Anderlecht/
Heraanleg Agora (basketbalterrein) Anderlechtsepoort
Porte d' Anderlecht entre les deux stations de Tram (en face du Musée des Egoûts)/
Anderlechtsepoort, tussen beide tramstations (tegenover het Riolenmuseum)
150.000,00 €
Evere Implantation d'un Streetourkout - Plaine Henri Dunant/
Inplanting van een Street Workout - Henri Dunantplein
Plaine Henri Dunant, allée de la Parade/
Henri Dunantplein, Paradewandelweg
33.750,00 €
Evere Implantation d'un Streetourkout - Avenue du Gibet/
Inplanting van een Street Workout - Galgelaan
Avenue du Gibet/
Galgelaan
18.750,00 €
Evere Jeu de plein air - Sq de l'Accueil/
Openluchtspeelplein - Onthaalsquare
Avenue Notre-Dame, Sq.
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT