Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren met het oog op de uitbreiding van het mandaat van de leden van de Brusselse commissie voor Dierproeven, de 2 septembre 2021

Artikel 1. In artikel 38, § 2, vijfde lid, eerste zin van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017, worden de woorden "vier jaar" vervangen door de woorden "vijf jaar".

Art. 2. De Minister bevoegd voor Dierenwelzijn wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 2 september 2021.

Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met werk en beroepsopleiding, digitalisering en de plaatselijke besturen,

B. CLERFAYT

Aanhef

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op Richtlijn 2010/63/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 22 september 2010 betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden;

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 28;

Gelet op het koninklijk besluit van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT