Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, de 15 juillet 2021

TITEL 1. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. In dit besluit wordt overgegaan tot de omzetting naar Brussels recht van Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad, zoals gewijzigd door Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26 april 2004 tot aanpassing van de Richtlijnen 1999/45/EG, 2002/83/EG, 2003/37/EG en 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 77/388/EEG, 91/414/EEG, 96/26/EG, 2003/48/EG en 2003/49/EG, op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrijheid van dienstverlening, landbouw, vervoer en belastingen, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, Richtlijn 2006/103/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal Richtlijnen op het gebied van het vervoersbeleid, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië, Verordening (EG) nr. 1137/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 tot aanpassing aan besluit 1999/468/EG van de Raad van een aantal besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is, wat de regelgevingsprocedure met toetsing betreft - Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing - deel een, Richtlijn 2013/22/EU van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van een aantal Richtlijnen op het gebied van het vervoersbeleid in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië, Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (voor de EER relevante tekst) en Verordening (EU) 2019/1243 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die voorzien in het gebruik van de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en zet Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs gedeeltelijk om.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. 'vakbekwaamheid': de bekwaamheid van een bestuurder om een voertuig van groep C of groep D te besturen na het volgen van een opleiding die wordt gegeven volgens de voorschriften van dit besluit;

 2. 'KB betreffende het rijbewijs': het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

 3. 'bestuurdersattest': het attest bedoeld in Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg;

 4. 'Brussel Mobiliteit': administratie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel belast met de voorzieningen, infrastructuren en verplaatsingen;

 5. 'getuigschrift van vakbekwaamheid': het getuigschrift van vakbekwaamheid waarmee wordt aangetoond dat de houder ervan over de vereiste vaardigheden beschikt om de categorieën van voertuigen van groep C of groep D te besturen. Het gaat om het getuigschrift van vakbekwaamheid ten bew[00c4][00b3]ze van het behalen van een basiskwalificatie dat wordt vervangen door opeenvolgende getuigschriften van nascholing;

 6. 'getuigschrift van categorie C': het vereiste getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een voertuig van groep C;

 7. 'getuigschrift van categorie D': het vereiste getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een voertuig van groep D;

 8. 'examencentrum': het centrum dat het rijbewijsexamen, het examen basiskwalificatie, het gecombineerd examen of het aanvullend examen voor het besturen van voertuigen van groepen C en D organiseert, in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk 3 van titel 3;

 9. 'opleidingscentrum': het erkend centrum dat de cursussen voor het examen basiskwalificatie, het gecombineerd examen of het aanvullend examen voor het besturen van voertuigen van groepen C en D organiseert en dat de nascholingscursussen aanbiedt;

 10. 'getuigschrift van nascholing': getuigschrift van vakbekwaamheid dat na het volgen van een nascholing wordt afgeleverd;

 11. 'getuigschrift van basiskwalificatie': getuigschrift afgeleverd als bewijs voor het slagen voor een examen basiskwalificatie, een gecombineerd examen of een aanvullend examen;

 12. 'getuigschrift van aanvullende basiskwalificatie': getuigschrift van basiskwalificatie uitgereikt aan een houder van een getuigschrift van basiskwalificatie C of D na het slagen voor een examen basiskwalificatie van de andere categorie;

 13. 'getuigschrift van basiskwalificatie C': getuigschrift van basiskwalificatie voor het besturen van een voertuig van categorie C;

 14. 'getuigschrift van basiskwalificatie D': getuigschrift van basiskwalificatie voor het besturen van een voertuig van categorie D;

 15. 'code 95': de geharmoniseerde code die door elke lidstaat van de Europese Unie wordt aangebracht op het rijbewijs dat of op de bestuurderskwalificatiekaart die als bewijs dient voor het behalen van een getuigschrift van vakbekwaamheid ten bew[00c4][00b3]ze van het behalen van een basiskwalificatie of van een getuigschrift van nascholing, zoals bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs dat overeenstemt met het getuigschrift van vakbekwaamheid;

 16. 'rijbewijsaanvraag': het document zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

 17. 'onderwijsinstellingen': de overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de geldende kwaliteitsnormen van de gemeenschappen georganiseerde, gesubsidieerde of erkende onderwijsinstellingen;

 18. 'gecombineerd examen': examen waarbij het examen om het rijbewijs en het getuigschrift van basiskwalificatie te behalen gelijktijdig worden afgelegd;

 19. 'nascholing': opleiding waarmee de houders van een getuigschrift van vakbekwaamheid de essentiële kennis voor hun functie kunnen bijschaven, door in het bijzonder de nadruk te leggen op verkeersveiligheid, gezondheid en veiligheid op het werk en op de vermindering van de door het besturen van voertuigen veroorzaakte milieu-impact;

 20. 'minister': de minister die bevoegd is voor verkeersveiligheid;

 21. 'Europees rijbewijs': elk rijbewijs bedoeld in artikel 23, § 2, 1° van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte;

 22. 'voorlopig rijbewijs': het voorlopig rijbewijs model 3, zoals bedoeld in artikelen 6 tot 9 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gevalideerd voor een voertuig van groep C of D;

 23. 'Gewest': het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 24. 'AVG': Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

 25. 'normale verblijfplaats': de plaats waar een persoon gewoonlijk verblijft, d.w.z. gedurende minstens 185 dagen per kalenderjaar, wegens persoonlijke en beroepsbindingen, of, in het geval van een persoon zonder beroepsbindingen, wegens persoonlijke bindingen, die wijzen op nauwe banden tussen hemzelf en de plaats waar hij woont.

  De normale verblijfplaats van iemand die zijn beroepsbindingen op een andere plaats dan zijn persoonlijke bindingen heeft en daardoor afwisselend op verschillende plaatsen in twee of meer staten verblijft, wordt evenwel geacht zich op dezelfde plaats als zijn persoonlijke bindingen te bevinden, op voorwaarde dat hij daar op geregelde tijden terugkeert. Deze laatste voorwaarde vervalt wanneer de betrokkene voor een opdracht van een bepaalde duur in een andere Staat verblijft. Het feit dat college wordt gelopen of een school wordt bezocht, houdt niet in dat de normale verblijfplaats wordt verplaatst;

 26. 'diensten voor geregeld vervoer':

  1. diensten voor geregeld vervoer: diensten die personen met een bepaalde regelmaat en langs een bepaalde reisweg vervoeren, waarbij op vooraf vastgestelde stopplaatsen reizigers mogen worden opgepikt of mogen worden afgezet. De geregelde diensten zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht, in voorkomend geval, de verplichting om de reis te boeken. Aan het geregelde karakter van het vervoer wordt geen afbreuk gedaan door eventuele aanpassingen van de exploitatievoorwaarden;

  2. 'bijzondere vormen van geregeld vervoer': diensten, ongeacht door wie ze worden georganiseerd, voor vervoer van bepaalde categorieën van reizigers, met uitsluiting van andere reizigers, voor zover dat vervoer op de in punt a) bepaalde wijze geschiedt. De aanpassing van de organisatie van het vervoer aan de wisselende behoeften van de gebruikers doet aan het geregelde karakter van deze dienst geen afbreuk;

 27. 'voertuig': elk middel voor het vervoer over de weg, bedoeld in artikel 2, punt 2.14 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (verkeersreglement);

 28. 'motorvoertuig': elk zichzelf over de weg voortbewegend voertuig uitgerust met een aandrijfmotor.

  Worden niet beschouwd als motorvoertuig, rijwielen uitgerust met een elektrische...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT