Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende overdracht van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, van February 22, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Voor de toepassing van het huidige besluit bezitten de onderstaande termen de volgende betekenis :

 1. de Regering : de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

 2. het Centrum : het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, instelling van openbaar nut zoals bedoeld in artikel 27 van de wet van 21 augustus 1987 tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten en houdende bepalingen betreffende het Brusselse Gewest, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de reorganisatie van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest;

 3. de Minister : de minister of Staatssecretaris, belast met Digitalisering;

 4. de leidende ambtenaren : de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van het Centrum;

  De leidend ambtenaar : de directeur-generaal van het Centrum;

  De adjunct-leidend ambtenaar : de adjunct-directeur-generaal van het Centrum;

 5. de leidend ambtenaar van de opdracht : de ambtenaar of eender welke andere persoon die belast is met de leiding over en het toezicht op de uitvoering van de opdracht.

 6. Regelgeving inzake concessies : betreft de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en het koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, alsook elke latere wijziging van deze teksten en de wetten of besluiten die ze vervangen;

 7. Regelgeving inzake overheidsopdrachten : betreft de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en het koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren, alsook elke latere wijziging van deze teksten en de wetten of besluiten die ze vervangen.

  1. - Werking

  Art. 2. De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar zijn gezamenlijk bevoegd om de taken te verdelen binnen het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest.

  Art. 3. De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar verzekeren het dagelijks beheer van het Centrum, zoals bepaald in artikel 27, § 4 van de wet van 21 augustus 1987 tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten en houdende bepalingen betreffende het Brusselse Gewest, in overeenstemming met de bepalingen van het huidige besluit.

  Art. 4. De leidend ambtenaren zijn gezamenlijk bevoegd om de volgende taken uit te voeren :

 8. de begroting van het Centrum uitvoeren overeenkomstig de geldende bepalingen van de wet- en regelgeving;

 9. de voor de goede werking van het Centrum nuttige maatregelen nemen;

 10. de beslissingen uitvoeren die de Minister neemt in het kader van zijn bevoegdheden;

 11. samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met andere instellingen;

  Art. 5. Onverminderd de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering wordt aan de leidende ambtenaren een algemene bevoegdheid tot ondertekenen toegekend voor alle akten die tot het dagelijks beheer van het Centrum behoren.

  Ze ondertekenen gezamenlijk alle briefwisseling waarvoor ze bevoegd zijn en die niet bindend is voor het beleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Ze bevestigen de eensluidendheid van elk document of afschrift dat onder hun bevoegdheden valt.

  Art. 6. De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar vertegenwoordigen het Centrum in de gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en handelen op geldige wijze in zijn naam en voor zijn rekening als eiser en als verweerder.

  1. - Begroting

   Art. 7. Er wordt aan de leidende ambtenaren van het Centrum gezamenlijke ondertekeningsbevoegdheid verleend om:

   1. ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT