Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 17 maart 2023 tot mobilisatie van het burgerspaargeld ten behoeve van het herstel en de economische transitie, de 19 février 2024

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. Ordonnantie: de ordonnantie van 17 maart 2023 tot mobilisatie van het burgerspaargeld ten behoeve van het herstel en de economische transitie;

 2. Directeur-diensthoofd Economie: de directeur-diensthoofd van de dienst Economie bij BEW;

 3. Inspecteurs: de inspecteurs van de Directie Economische Inspectie van BEW die zijn aangesteld voor de uitoefening van inspectiefuncties;

 4. uitstaand bedrag: totaalbedrag in kapitaal, op een bepaalde datum, van verleende en niet-terugbetaalde kredieten, ongeacht of deze kredieten al dan niet volledig zijn uitbetaald.

  De in artikel 2 van de Ordonnantie opgenomen definities gelden ook voor dit besluit.

  HOOFDSTUK II. - De Proxi-Lening

  Afdeling 1. - Nadere regels voor de communicatie met het Fonds en kaderovereenkomst met de financieringsvehikels

  Art. 2. § 1. Dit artikel is van toepassing op Proxi-leningen die rechtstreeks tussen een kredietgever en een kredietnemer worden gesloten.

  § 2. De in dit besluit voorziene communicaties van de kredietgever aan het Fonds geschieden per aangetekende post of, indien het Fonds in die mogelijkheid voorziet, per elektronische post dan wel door middel van enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, gericht aan het Fonds, waarop een elektronische handtekening is aangebracht in de zin van artikel 8.1, 3°, van het Burgerlijk Wetboek.

  De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische verzending geldt als verzendingsbewijs.

  § 3. De in dit besluit voorziene communicaties van het Fonds aan de kredietgever geschiedt per elektronische post op het door de kredietgever opgegeven elektronisch adres of, indien de kredietgever dit verkiest, per ter post aangetekende brief.

  In geval van wijziging van het elektronisch of postadres, informeert de kredietgever het Fonds hierover per post of elektronische verzending.

  Na ontvangst van deze brief, gebruikt het Fonds uitsluitend het nieuw adres voor zijn communicaties aan de kredietgever.

  Art. 3. De kaderovereenkomst tussen het Fonds en een financieringsvehikel bedoeld in artikel 5, § 5, 3°, van de Ordonnantie brengt de beginselen ten uitvoer van de Ordonnantie, dit besluit en elke andere op de relatie van toepassing zijnde reglementering en met name:

 5. de opvolging van de in artikel 5, § 5, 1°, van de Ordonnantie bedoelde vergunning;

 6. de bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens en respect van de privacy;

 7. de verbintenissen van het financieringsvehikel ten aanzien van het Fonds;

 8. de communicatiemiddelen die tussen de partijen gelden;

 9. de documentvormen die als originele exemplaren worden erkend;

 10. de gegevens die het financieringsvehikel eventueel moet invoeren in het computersysteem van het Fonds.

  De kaderovereenkomst regelt ook elke andere aangelegenheid die de partijen relevant achten om hun rol in het programma naar behoren te vervullen.

  Art. 4. Indien de Proxi-lening wordt verstrekt via een financieringsvehikel, worden alle in dit besluit voorziene kennisgevingen van het Fonds aan de kredietgever uitsluitend gericht tot het financieringsvehikel, dat onder zijn verantwoordelijkheid de kredietgever hierover informeert en hem effectief de mogelijkheid biedt om zijn rechten jegens het Fonds te laten gelden via het financieringsvehikel.

  Indien de Proxi-lening wordt gesloten met tussenkomst van een crowdfundingdienstverlener en tussen de kredietgevers en de dienstverlener is overeengekomen dat alle in dit besluit voorziene kennisgevingen van het Fonds aan de kredietgevers uitsluitend gericht zouden zijn tot de dienstverlener, die onder zijn verantwoordelijkheid de kredietgevers hierover informeert en hun effectief de mogelijkheid biedt om hun rechten jegens het Fonds te laten gelden via hem, wordt zo te werk gegaan.

  In het geval bedoeld in het tweede lid zijn de bepalingen van dit besluit van toepassing die gelden voor de kennisgevingen van het Fonds aan de kredietgevers in geval van een Proxi-lening verstrekt via een financieringsvehikel, waarbij de crowdfundingdienstverlener het financieringsvehikel vervangt.

  Afdeling 2. - Voorwaarden en registratieprocedure van de Proxi-lening

  Art. 5. De actieve vestigingseenheid van de kredietnemende onderneming, in de zin van artikel 5, § 2, eerste lid, 3°, van de Ordonnantie, is de vestigingseenheid van die onderneming, die beschikt over menselijke middelen en goederen die er specifiek voor bestemd zijn en waar die onderneming een economische activiteit uitoefent.

  Art. 6. Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk II, sectie 7, van de Ordonnantie, houden de kredietgever en de kredietnemer het bewijs ter beschikking van het Fonds dat ze voldoen aan alle in de Ordonnantie en in dit besluit vastgestelde voorwaarden en voorschriften.

  Indien de Proxi-lening wordt verstrekt via een financieringsvehikel, houdt deze laatste het in lid 1 bedoelde bewijs ter beschikking van het Fonds.

  Art. 7. § 1. Dit artikel is van toepassing op Proxi-leningen die rechtstreeks tussen een kredietgever en een kredietnemer worden gesloten.

  § 2. Het in artikel 6 bedoelde bewijs kan alleen geleverd worden als de Proxi-lening werd vastgesteld in een onderhandse of authentieke akte.

  Deze akte wordt opgesteld aan de hand van het modelformulier dat het Fonds ter beschikking stelt.

  In het modelformulier worden ten minste de volgende gegevens opgenomen:

 11. de identificatiegegevens van de kredietgever;

 12. de identificatiegegevens van de kredietnemer die een zelfstandige is;

 13. de identificatiegegevens van de kredietnemer die een rechtspersoon is;

 14. de precieze vermelding van het doel van de Proxi-lening voor de kredietnemer;

 15. de hoofdsom van de Proxi-lening;

 16. de begindatum van de Proxi-lening;

 17. de looptijd van de Proxi-lening zoals toegestaan door artikel 6, § 2, van de Ordonnantie;

 18. het bankrekeningnummer waarop het bedrag van de Proxi-lening werd of zal worden gestort;

 19. het bankrekeningnummer waarop de interesten en de kapitaalsaflossingen moeten worden gestort;

 20. de rentevoet, de bedragen en de vervaldata van de interesten die op de Proxi-lening moeten worden betaald, zoals vastgelegd in de aflossingstabel, ondertekend door de kredietgever en de kredietnemer;

 21. een verklaring van de kredietgever en de kredietnemer dat aan alle voorwaarden van de Ordonnantie en van dit besluit wordt en zal worden voldaan, en in het bijzonder aan de voorwaarden bedoeld in artikel 5, § 2, eerste lid, van de Ordonnantie;

 22. de verklaring van de kredietgever dat het bedrag dat wordt geleend of ter beschikking gesteld niet afkomstig is uit een van de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten bedoelde activiteiten;

 23. of de kredietnemer, een vestigingseenheid van de kredietnemer gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een van zijn projecten voorbeeldig is op sociaal of milieuvlak krachtens artikel 9 van de Ordonnantie;

 24. indien de kredietgever aanvaardt dat het Fonds officieel en uitsluitend met hem via elektronische post communiceert, zijn elektronisch adres.

  De kredietgever en de kredietnemer kunnen aan het modelformulier aanvullende voorwaarden of bepalingen toevoegen op voorwaarde dat die niet strijdig of onverenigbaar zijn met de voorwaarden en voorschriften van de Ordonnantie of met die van dit besluit.

  Het invoeren van de in deze akten opgenomen gegevens in het computersysteem van het Fonds kan door het Fonds aan de partijen van de lening worden toevertrouwd.

  § 3. Elke partij en het Fonds ontvangen een exemplaar van de akte.

  De aflossingstabel wordt bij de akte gevoegd.

  § 4. De akte is alleen geldig als:

 25. zij werd opgesteld aan de hand van het in paragraaf 2 bedoelde modelformulier;

 26. de bij de akte gevoegde aflossingstabel werd opgesteld aan de hand van de aflossingsmodellen die het Fonds ter beschikking stelt;

 27. de akte en de toegevoegde aflossingstabel volledig en correct werden ingevuld;

 28. de kredietgever binnen drie maanden nadat de Proxi-lening werd gesloten, een exemplaar van de akte en van de aflossingstabel verstuurt naar het Fonds.

  Art. 8. § 1. Indien de Proxi-lening wordt verstrekt via een financieringsvehikel, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing.

  § 2. De Proxi-lening bestaat uit twee akten.

  De eerste akte wordt gesloten tussen de kredietgever en het financieringsvehikel.

  De tweede akte wordt gesloten tussen het financieringsvehikel en de kredietnemer.

  Bij een akte gesloten tussen een financieringsvehikel en een kredietnemer kunnen verschillende akten gesloten tussen kredietgevers en dit financieringsvehikel worden gevoegd.

  De eerste en tweede akten worden opgesteld aan de hand van het modelformulier dat het Fonds ter beschikking stelt.

  Het invoeren van de in deze akten opgenomen gegevens in het computersysteem van het Fonds kan door het Fonds aan het financieringsvehikel worden toevertrouwd.

  § 3. In de eerste in paragraaf 2 bedoelde akte worden ten minste de volgende gegevens opgenomen:

 29. de identificatiegegevens van de kredietgever;

 30. de identificatiegegevens van het financieringsvehikel;

 31. de hoofdsom van de Proxi-lening;

 32. de begindatum van de Proxi-lening;

 33. de looptijd van de Proxi-lening zoals toegestaan door artikel 6, § 2, van de Ordonnantie;

 34. het bankrekeningnummer van het financieringsvehikel waarop het bedrag van de Proxi-lening werd of zal worden gestort;

 35. het bankrekeningnummer waarop de interesten en de kapitaalsaflossingen moeten worden gestort;

 36. de rentevoet, de bedragen en de vervaldata van de interesten die op de Proxi-lening moeten worden betaald, zoals vastgesteld in de aflossingstabel, ondertekend door de kredietgever en het financieringsvehikel;

 37. een verklaring van de kredietgever dat, wat hem betreft, aan alle voorwaarden van de Ordonnantie en van dit besluit wordt en zal worden voldaan;

 38. de verklaring...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT