Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de uitvoeringsfase van de operaties A1.b 'Gedeelte B: Waskaars-Zeemtouwers' en A1.c 'Gedeelte C: Zeemtouwers-Liverpool' van het park van de Kleine Zenne onder leiding van Leefmilieu Brussel en van operatie B.1 'Woningen en voorziening aan de Nijverheidskaai 5-5b' onder leiding van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het programma van het stadsvernieuwingscontract 'Heyvaert-Poincaré' (SVC 5), in toepassing van artikel 6 van de ordonnantie van 23 december 2022, de 9 février 2024

Artikel 1. In toepassing van artikel 6, § 1, eerste streepje van de ordonnantie van 23 december 2022 tot verlenging van sommige termijnen van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (OSH), tot toekenning van de mogelijkheid om een allerlaatste programmawijziging door te voeren en tot verlenging van een termijn bepaald in de ordonnantie van 31 mei 2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur, kent de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

- Leefmilieu Brussel een verlenging met 6 maanden van de uitvoeringsfase van operatie A1.b "Gedeelte B: Waskaars-Zeemtouwers" van het Park van de Kleine Zenne toe; de in artikel 45 van de OSH bedoelde einddatum van de uitvoeringsfase van operatie A1.b "Gedeelte B: Waskaars-Zeemtouwers" van het park van de Kleine Zenne in het kader van SVC 5 "Heyvaert-Poincaré" wordt verschoven naar 31 december 2024;

- Leefmilieu Brussel een verlenging met 6 maanden van de uitvoeringsfase van operatie A1.c "Gedeelte C: Zeemtouwers-Liverpool" van het park van de Kleine Zenne toe; de in artikel 45 van de OSH bedoelde einddatum van de uitvoeringsfase van operatie A1.c "Gedeelte C: Zeemtouwers-Liverpool" van het park van de Kleine Zenne in het kader van SVC 5 "Heyvaert-Poincaré" wordt verschoven naar 31 december 2024;

- de gemeente Sint-Jans-Molenbeek een verlenging met 6 maanden van de uitvoeringsfase van operatie B1 "Woningen en voorziening aan de Nijverheidskaai 5-5b" toe; de in artikel 45 van de OSH bedoelde einddatum van de uitvoeringsfase van operatie B1 "Woningen en voorziening aan de Nijverheidskaai 5-5b" in het kader van SVC 5 "Heyvaert-Poincaré" wordt verschoven naar 31 december 2024.

Art. 2. De minister die bevoegd is voor territoriale ontwikkeling, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 1 februari 2024.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang,

R. VERVOORT

Aanhef

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering (hierna OSH);

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 betreffende de stadsvernieuwingscontracten;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 2017 tot goedkeuring van het programma van het stadsvernieuwingscontract "Heyvaert-Poincaré" (SVC 5);

Gelet op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT