Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de tweede wijziging van het programma van het Stadsvernieuwingscontract 'Heyvaert - Poincaré ' (SVC 5), de 9 février 2024

Artikel 1. De tweede wijziging van het programma van het Stadsvernieuwingscontract "Heyvaert- Poincaré " (SVC 5) wordt goedgekeurd.

Art. 2. De tweede wijziging van het goedgekeurde programma en de bijlage bij dit besluit kunnen worden geraadpleegd via de link http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-5

Art. 3. De Minister-President, die bevoegd is voor Territoriale Ontwikkeling, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 1 februari 2024.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang,

R. VERVOORT

Aanhef

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 en de latere wijzigingen daarvan houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;

Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, de artikelen 1, 2, 7 tot 18, 35 tot 50 en 69 tot 75, in het bijzonder artikel 46;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd door het besluit van 18 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 betreffende de Stadsvernieuwingscontracten, in het bijzonder artikel 30;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 2017 houdende goedkeuring van het definitieve basisprogramma van het Stadsvernieuwingscontract "Heyvaert - Poincaré";

Gelet op de besluiten van 14 december 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de subsidies aan de verschillende begunstigden voor de uitvoering van acties en operaties naar aanleiding van de uitvoering van het basisprogramma van het Stadsvernieuwingscontract "Heyvaert-Poincaré";

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, in haar vergadering van 26 november 2020, om in te stemmen met de eerste wijziging van het programma van het Stadsvernieuwingscontract "Heyvaert-Poincaré";

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 2020 om de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT