Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van Brussel Preventie & Veiligheid, de 8 février 2024

Artikel 1. § 1. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van toepassing op de personen die met een arbeidsovereenkomst zijn aangeworven door Brussel Preventie & Veiligheid, opgericht bij ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht, voor zover er in dit besluit niet van wordt afgeweken.

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit op de contractuele personeelsleden van Brussel Preventie & Veiligheid moet voornoemde instelling gelijkgesteld worden met een instelling van openbaar nut van categorie A van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2. De in artikel 1 voorziene wijziging heeft uitwerking vanaf 3 februari 2023.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, die bevoegd is voor het veiligheids- en preventiebeleid, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 1 februari 2024.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid,

E. VAN DEN BRANDT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie,

A. MARON

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel,

S. GATZ

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen,

B. CLERFAYT

Aanhef

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de gewestelijke school voor de veiligheids-, preventie- en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT