Besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos tot wijziging van diverse bepalingen in het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 1 januari 2020 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden, de 31 août 2023

Artikel 1. Aan artikel 24, paragraaf 3 van het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 1 januari 2020 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt:

"het verlenen van advies, vermeld in artikel 36, § 3 van het decreet van 21 oktober 1997."

Art. 2. Aan artikel 25, paragraaf 5, 1°, b) wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt:

"overeenkomstig artikel 25, § 3 van dit besluit is die taak toebedeeld aan het hoofd van de entiteit AVES".

Art. 3. Artikel 19, 3° van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2023.

Handtekening

Brussel, 31 augustus 2023.

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,

G. VAN DER SPIEGEL

Aanhef

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet Bestuursdecreet van 7 december 2018;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT