Besluit van de administrateur-generaal van het VEKA over het vereenvoudigd certificatiesysteem voor het aantonen van biomassakenmerken, de 6 octobre 2021

Titel I. Definities

Artikel 1. Definities

§ 1. De begrippen en definities, vermeld in het Energiedecreet van 8 mei 2009 (hierna: "het Energiedecreet"), zijn van toepassing op dit besluit.

§ 2. De begrippen en definities, vermeld in het Energiebesluit van 19 november 2010 (hierna: "het Energiebesluit"), zijn van toepassing op dit besluit.

§ 3. De begrippen en definities, vermeld in het Ministerieel Besluit van 5 april 2019, zijn van toepassing op dit besluit.

§ 4. In dit besluit wordt verstaan onder :

 1. B-hout: niet-recycleerbaar niet-verontreinigd behandeld houtafval;

 2. C-hout: niet-recylceerbaar verontreinigd behandeld houtafval;

 3. ExpertBase: de online gegevensbank beheerd door het VEKA waarin de groenestroom- en warmte-krachtcertificatendossiers voor biogas-, biomassa-, wind-, waterkracht- en warmte-krachtinstallaties worden beheerd.

  Titel II. Toepassingsgebied van het vereenvoudigd certificatiesysteem

  Art. 2. Toepassingsgebied

  Het toepassingsgebied van dit vereenvoudigd certificatiesysteem betreft de biomassa die wordt aangewend in installaties gelegen in het Vlaamse Gewest, waarbij biomassakenmerken aangetoond moeten worden voor de categorieën van installaties, zoals bepaald in artikel 6.1.12/1, § 3 van het Energiebesluit:

 4. een biogasinstallatie in zoverre de installatie biogas verbrandt afkomstig van een vergistingsinstallatie die zich bevindt in het Vlaamse Gewest, hierna "biogasinstallaties";

 5. groenestroomproductie-installaties met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 1 MW, hierna "kleinschalige groenestroomproductie-installaties";

 6. productie-installaties van groene warmte met een geïnstalleerd thermisch vermogen van minder dan 10 MW, hierna "kleinschalige nuttige-groenewarmte-installaties";

 7. groenestroomproductie-installaties die uitsluitend vaste of gasvormige biomassastromen gebruiken die vervaardigd zijn uit afvalstoffen of residuen die niet afkomstig zijn van landbouw, aquacultuur, visserij, bosbouw of natuurgebieden, hierna "installaties die afval of residuen verwerken die niet afkomstig zijn van land- of bosbouw of natuurgebieden".

  Overeenkomstig artikel 23 van het Ministerieel Besluit van 5 april 2019 beheert het VEKA de vereenvoudigde certificatiesystemen voor de categorieën van installaties vermeld in artikel 6.1.12/1, § 3 van het Energiebesluit.

  Titel III. Werking van het vereenvoudigd certificatiesysteem

  Art. 3. Aanmelding groenestroomproductie-installatie

  De certificaatgerechtigde meldt eenmalig de groenestroomproductie-installatie aan onder het vereenvoudigd certificatensysteem bij het VEKA door het overmaken van een volledig ingevulde overzichtstabel van de inputstromen, overeenkomstig artikel 4 van dit besluit, en de bijhorende verklaring(en) op woord van eer, overeenkomstig Bijlage II bij dit besluit. In deze tabel inputstromen worden alle biomassastromen die gebruikt werden en zullen worden opgenomen.

  Art. 4. Jaarlijkse actualisate van de overzichtstabel inputstromen

  § 1. De certificaatgerechtigde maakt jaarlijks en digitaal de volledig ingevulde overzichtstabel met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT