Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 27 augustus 2015 tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 16 juli 2012 houdende delegatie van bevoegdheden aan diensthoofden, experten, bekkencoördinatoren, teamverantwoordelijken en verantwoordelijken van de Vlaamse Milieumaatschappij, de 27 août 2015

Artikel 1. Artikel 6 van het besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 6, § 1. Aan de het diensthoofd van de dienst "Juridische Zaken" en de verantwoordelijke "Advisering Waterregelgeving" worden volgende bijkomende delegaties verleend met betrekking tot onroerende en roerende goederen:

 1. het onderhandelen van verkoopsovereenkomsten inzake onroerende goederen en infrastructuur die geen betrekking hebben op de bevoegdheden van het hoofd van de afdeling Operationeel Waterbeheer;

 2. het vestigen van zakelijke rechten met inbegrip van het beëindigen ervan.

  § 2. Aan het diensthoofd van dezelfde dienst worden volgende bijkomende delegaties verleend met betrekking tot het beheer van rechtsgedingen:

 3. het aanstellen van de huisadvocaten;

 4. het goedkeuren en betalen van de erelonen en de vergoedbare kosten van de advocaten en gerechtsdeurwaarders;

 5. het voeren van rechtsgedingen als eiser, verweerder of tussenkomende partij, voor de hoven en rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Rekenhof, met uitzondering van de rechtsgedingen voor het Grondwettelijk Hof;

  Deze delegatie omvat:

  1. het instellen van rechtsgedingen;

  2. het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen;

  3. het instellen van alle rechtsmiddelen tegen vonnissen of arresten, of desgevallend het berusten erin;

 6. het aangaan van dadingen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen voor zover de budgettaire weerslag ervan niet meer bedraagt dan 65.000 euro;

 7. het sluiten van overeenkomsten tot arbitrage, voor zover, als het een in geld waardeerbaar geschil betreft, de waarde van het geschil 65.000 euro in hoofdsom niet overschrijdt;

 8. het goedkeuren en betalen van de uitgaven die verbonden zijn aan de uitvoering van vonnissen, arresten, dadingen, minnelijke schikkingen, schulderkenningen en arbitrageprocedures.

  Bij afwezigheid, verlof of ziekte van het diensthoofd worden de in het eerste lid genoemde bevoegdheden uitgeoefend door de verantwoordelijke "Advisering Waterregelgeving"."

  Art. 2. In artikel 7, § 1 van het zelfde besluit worden de woorden "de verantwoordelijke voor" vervangen door de woorden "het diensthoofd".

  Art. 3. Na artikel 9 van het zelfde besluit wordt een artikel 9/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Art. 9/1. Aan de locatieverantwoordelijken wordt delegatie verleend om voor de locatie waarvoor ze aangesteld werden milieumeldingen en actualiseren van milieumeldingen te ondertekenen, alsook om aanvragen tot milieuvergunning en tot actualiseringen van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT