Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 16 juli 2012 houdende delegatie van bevoegdheden aan diensthoofden, experten, bekken-coördinatoren, teamverantwoordelijken en verantwoordelijken van de Vlaamse Milieumaatschappij, de 10 décembre 2014

Artikel 1. In het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 16 juli 2012 houdende delegatie van bevoegdheden aan diensthoofden, experten, bekkencoördinatoren, teamverantwoordelijken en verantwoordelijken van de Vlaamse Milieumaatschappij) wordt een artikel 12/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 12/1. § 1. Aan het diensthoofd "Economisch Toezicht Middelen en Infrastructuur" wordt delegatie verleend om de adviezen te ondertekenen, gegeven in uitvoering van artikel 4, § 5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

§ 2. De bevoegdheid, vermeld in paragraaf 1, wordt tevens verleend aan het personeelslid dat door de verantwoordelijke voor de dienst met de waarneming van de functie, vermeld in paragraaf 1, wordt belast bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening, de formule: "voor de verantwoordelijke voor de dienst, afwezig".".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 3. Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij en wordt bij wijze van uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening

Erembodegem, 10 december 2014.

De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij,

Ph. D'HONDT

Aanhef

De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij,

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 november 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, artikel 4, paragraaf 5...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT