Besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, van February 22, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, wordt een artikel 6bis ingevoegd, luidend als volgt: "Art. 6bis. In afwijking van artikel 39, § 1, tweede lid, 5°, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs kan de duur van de proef op de openbare weg voor categorie B worden vastgesteld op 35 minuten. ".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking op 12 januari 2021 en houdt op uitwerking te hebben op een datum die wordt bepaald door de Minister belast met Verkeersveiligheid.

Art. 3. De Minister van Verkeersveiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Namen, 11 februari 2021.

Voor de Regering:

De Minister-President,

E. DI RUPO

Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,

V. DE BUE

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 23;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding

Gelet op het rapport van 13 januari 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid die wordt ingegeven door de noodzaak om oplossingen te vinden om de overbelasting in de examencentra voor rijbewijzen weg te werken die is ontstaan door de opschorting van de activiteiten;

Gelet op advies 68.728/4 van de Raad van State, gegeven op 27 januari 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Overwegende dat op grond van het ministerieel besluit van 1 november 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, de activiteit in verband met de rijopleiding met ingang van 2 november 2020 is opgeschort;

Overwegende dat het besluit van de Waalse regering van 18 december 2020 bepaalt dat de geldigheidsduur van de documenten en de termijnen voor de rijbewijsexamens die aflopen tussen 16 maart...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT