Besluit tot uitvoering van de ordonnantie van 23 november 2023 houdende de omzetting, reorganisatie en naamswijziging van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven in het Brussels Agentschap voor het Ondernemerschap, de 15 février 2024

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit, moet verstaan worden onder:

  1. het Agentschap: het Brussels Agentschap voor het Ondernemerschap in de zin van de Ordonnantie, opgericht op 11 juli 2017 krachtens artikel 3 van de ordonnantie van 18 mei 2017 houdende de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven;

  2. de raad van bestuur: de raad van bestuur van het Agentschap;

  3. de Ordonnantie: de ordonnantie van 23 november 2023 houdende de omzetting, reorganisatie en naamswijziging van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven in het Brussels Agentschap voor het Ondernemerschap;

  4. het Gewest: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

  5. de OOBBC: de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.

HOOFDSTUK II. - Maatschappelijke zetel

Art. 2. De maatschappelijke zetel van het Agentschap is gevestigd in 1060 Sint-Gillis, Charleroisesteenweg 110.

HOOFDSTUK III. - Raad van bestuur

Art. 3. § 1. De raad van bestuur vergadert telkens wanneer de belangen van het Agentschap dat vereisen en telkens wanneer de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders daarom verzoeken. De raad komt minstens tien keer per jaar bijeen.

§ 2. De agenda van de vergaderingen wordt gezamenlijk vastgesteld door de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur, rekening houdend met verzoeken van bestuurders.

§ 3. De oproepingen worden schriftelijk en met elk communicatiemiddel, per post of elektronisch, ten minste zeven dagen vóór de vergadering verstuurd. Ze bevatten de agenda, de datums, de plaats en het tijdstip van de vergadering. De documenten die nodig zijn voor de bespreking van de agendapunten worden tegelijk met de oproeping overgemaakt, behoudens schriftelijk gemotiveerde hoogdringendheid.

Wanneer alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, is het niet nodig het bewijs te leveren van een voorafgaande regelmatige oproeping.

§ 4. De vergaderingen worden in beginsel gehouden op de maatschappelijke zetel van het Agentschap, of bij wijze van uitzondering op elke andere plaats in het Gewest, tenzij een raad van bestuur wordt georganiseerd via elektronische wijze (videoconferentie, enz.).

§ 5. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij afwezigheid van beiden, door de door de overige leden aangewezen bestuurder. Bij gebreke van overeenstemming zit de oudste aanwezige bestuurder de vergadering voor.

§ 6. De raad van bestuur kan beslissen om derden, zowel binnen als buiten het Agentschap, uit te nodigen voor alle of een deel van zijn vergaderingen, wanneer het belang van het Agentschap dat rechtvaardigt.

Art. 4. § 1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan een ander lid van de raad machtigen om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder mag niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

§ 2. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

§ 3. In uitzonderlijke gevallen, behoorlijk gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en de belangen van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT