1 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters

VERSLAG AAN DE KONING

Sire;

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb ter handtekening voor te leggen aan Uwe Majesteit, betreft een aanvulling op het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters, meer bepaald voor wat betreft de legitimatiekaart, uitgereikt in toepassing van het artikel 20.

In de huidige stand van de regelgeving ontvangt een kandidaat bijzonder veldwachter die voldoet aan alle formaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden (o.a. het volgen van een basisopleiding van ten minste 80 uren en deelnemen aan de bekwaamheidsproef) een legitimatiekaart met een geldigheidsduur van vijf jaar van de Gouverneur, op vertoon van de erkenningsakte en de akte van beëdiging.

De bijzondere veldwachter die op het moment van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 echter reeds was erkend en aangesteld ontving binnen de drie maanden, zijnde ten laatste op datum van 5 juni 2006, een nieuwe legitimatiekaart voor vijf jaar, conform de bepalingen van artikel 12.

Welnu, de legitimatiekaarten die destijds werden uitgereikt aan de in dienst zijnde bijzondere veldwachters verstrijken binnen afzienbare tijd, met name op 5 juni 2011. De voorwaarde tot verlenging van de geldigheid van deze kaarten is afhankelijk van het volgen van en slagen voor een verkorte opleiding vóór 31 december 2012. Het is immers slechts op die datum dat de legitimatiekaart van de bijzondere veldwachter die niet geslaagd is voor de verkorte opleiding kan ingetrokken worden, overeenkomstig artikel 18.

Om de geldigheid van de legitimatiekaart die werd afgegeven aan de reeds aangestelde en erkende bijzondere veldwachters in overeenstemming te brengen met de bepaling die voorziet dat zij de tijd hebben tot 31 december 2012 om de verkorte opleiding te volgen, wordt het artikel 20 aangepast om de geldigheid ervan te verlengen tot dezelfde datum.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,

Van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaar,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Mevr. A. TURTELBOOM

1 JULI 2011. - Koninklijk besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT