6 JULI 2011. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid op de artikelen 198 tot 201, 202 gewijzigd bij de wet van 6 mei 1982, 206 gewijzigd bij de wet van 15 mei 1987, en 216;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 oktober 1970, 4 mei 1971, 11 september 1974, 12 september 1974, 8 juni 1976, 12 oktober 1978, 11 augustus 1982, 6 maart 1984, 18 februari 1994, 19 januari 1999 en 16 juni 2006;

Gelet op de dubbele kandidatenlijsten voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. - Tot werkend raadsheer in sociale zaken bij het arbeidshof te Bergen wordt benoemd :

- als werkgever :

De heer LEFRANCQ, Benoît, te Casteau.

Art. 2. Dit besluit treedt heeft uitwerking met ingang van 1 november 2009.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juli 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie en asielbeleid,

Mevr. J. MILQUET

_______

Nota

Koninklijk besluit van 7 april 1970, Belgisch Staatsblad van 24 april 1970.

Koninklijk besluit van 12 oktober 1970, Belgisch Staatsblad van 27 oktober 1970.

Koninklijk besluit van 4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT