Besluit houdende veiligheidsmaatregelen - VM.CD.2023.01, de 24 juillet 2023

Artikel 1. Met het oog op het voorkomen van schade aan beschermde soorten en vegetaties wordt een onttrekkingsverbod voor water ingesteld in onderstaande natuurgebieden, Speciale beschermingszones of VEN-gebieden:

* Oude Leie te Bavikhove, Waregem en Harelbeke;

* Oude Leie Ter Lake, Zulte en Dentergem

* Oude Leie Machelenput te Zulte;

* Oude Leie Gottem te Deinze;

* Oude Leie Grammene te Deinze;

* Oude Durme De Roggeman te Hamme.

Art. 2. Op het onttrekkingsverbod uit artikel 1 zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

  1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in aanpalende weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;

  2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voor handen is;

Art. 3. Dit veiligheidsbesluit met bijhorende kaarten wordt aan de voornaamste toegangen van de in artikel 1 aangegeven gebieden kenbaar gemaakt.

Art. 4. Dit besluit met bijhorende kaarten wordt meegedeeld aan de provinciegouverneurs, welke verzocht worden de gemeentebesturen hiervan in te lichten. Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos en op de website https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen.

Art. 5. Overtredingen van dit besluit kunnen gestraft worden overeenkomstig artikel 16.6.1, § 2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Art. 6. Deze maatregel gaat van kracht op 26 juli 2023 en loopt af op 31 oktober 2023 of tot opheffing van deze maatregel.

BIJLAGEN.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 18-08-2023, p. 68250 )

Handtekening

Brussel, 24 juli 2023.

J. RUTTEN

Gewestelijk toezichthouder

Afdelingshoofd NISIP

Agentschap voor Natuur en Bos

Aanhef

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.7.1 tot en met 16.7.9, zoals gewijzigd bij decreet van 25 mei 2012 en 22 november 2013;

- het besluit van 12 december 2008 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 79, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 en 7 september 2018;

- het ministerieel besluit van 7 februari 2023 tot aanwijzing gewestelijke toezichthouders, gewestelijke milieuopsporingsambtenaren en gemachtigde ambtenaren bij het Agentschap voor Natuur en Bos...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT