26 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Bonn-Akkoord

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Financiewet voor het begrotingsjaar 2011 van 22 december 2010;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 en 58;

Overwegende dat België lid is van het Bonn-Akkoord dat omgezet werd door de wet van 16 juni 1989 « Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen, en van de Bijlage, opgemaakt te Bonn op 13 september 1983 »;

Overwegende dat de 1987 vergadering van het Bonn-Akkoord bij consensus zijn financiële reglement goedgekeurd heeft.

Overwegende dat het Bonn-Akkoord beslist heeft in hun zitting van 2010 dat de 2011 bijdrage van België 6.734,74 P zal inhouden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 april 2011;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een verplichte toelage ten belope van de omzetwaarde in euro van 6.734,74 P aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.35.40.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2011, wordt verleend aan het Bonn-Akkoord.

Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT