26 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het ASCOBANS-Akkoord

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Financiewet voor het begrotingsjaar 2011 van 22 december 2010;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 en 58;

Overwegende dat België lid is van het « ASCOBANS » Akkoord dat omgezet werd door de wet van 14 mei 1993 « Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en de Noordzee, en bijlage, gedaan te New York op 17 maart 1992 »;

Overwegende dat de 2010 vergadering van de ASCOBANS verdragsluitende partijen bij consensus zijn financiële reglement goedgekeurd heeft voor de periode 2010-2012, onder de vorm van een resolutie.

Overwegende dat deze resolutie voorziet dat de 2011 bijdrage van België van 13.857 euro zal inhouden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 april 2011;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een verplichte toelage van 13.857 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.35.40.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT