Besluit 2020/2613 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan stagiaires die een beroepsopleiding volgen in het kader van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleidingen, van February 16, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 127 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 1 van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie 2013/129 van 19 december 2013 betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan stagiaires die een beroepsopleiding volgen in het kader van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleidingen, gewijzigd bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie 2016/1620 van 29 september 2016, worden de woorden "1 euro" vervangen door de woorden "2 euro".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 en is van toepassing op alle lopende overeenkomsten voor beroepsopleiding.

Art. 4. Het Lid van het College, bevoegd voor Beroepsopleiding, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 11 februari 2021.

Namens het College,

Barbara TRACHTE

Voorzitster van het College

Bernard CLERFAYT

Collegelid belast met Beroepsopleiding

Aanhef

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding, de artikelen 3/1, 6de lid en 3/7, § 2, gewijzigd bij het decreet van 28 april 2016;

Gelet op het besluit 2013/129 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van bepaalde voordelen aan stagiaires die een beroepsopleiding volgen in het kader van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleidingen;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van Bruxelles Formation, gegeven op 18 december 2020;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 december 2020;

Gelet op het akkoord van het Lid van het College bevoegd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT