Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van algemene beslissingsbevoegdheden aan de algemeen directeur en aan de afdelingshoofden, en van specifieke beslissingsbevoegdheden aan de algemeen directeur en aan de afdelingshoofden, de 16 juillet 2012

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de delegatie zich ook uit tot :

 1. de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de bedoelde aangelegenheden;

 2. de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken;

 3. het sluiten van overeenkomsten.

  Art. 2. De in dit besluit vermelde bedragen zijn bedragen exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

  Art. 3. Het personeelslid dat bij ter beschikkingstelling, langere afwezigheid of om andere redenen door de administrateur-generaal tijdelijk wordt aangewezen ter vervanging of als waarnemend afdelingshoofd, beschikt over dezelfde delegaties als het betrokken afdelingshoofd.

  De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid dat door het afdelingshoofd of de algemeen directeur met de waarneming van de functie wordt belast bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening, de formule : " voor het afdelingshoofd, afwezig " of in voorkomend geval " voor de algemeen directeur, afwezig ".

  HOOFDSTUK 2. - Algemene delegaties

  Art. 4. Volgende bevoegdheden worden gedelegeerd aan de algemeen directeur en de hoofden van de afdelingen :

 4. het ondertekenen van de briefwisseling, inclusief elektronische briefwisseling, aan personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij, verder afgekort als VMM, en aan derden met uitzondering van de briefwisseling en elektronische briefwisseling met de minister, de selector en Inspectie van Financiën;

 5. inzake personeel :

  1. het nemen van de leiding van de hun toevertrouwde afdeling, het instaan voor de organisatie van de werkzaamheden; het goed functioneren van de afdeling; uitoefenen van gezag, het zorgen voor de motivatie en de orde bij de personeelsleden;

  2. het geven van toestemming aan de personeelsleden van de afdeling om gebruik te maken van een eigen voertuig en het toekennen van treinvorderingen voor zichzelf en voor de personeelsleden;

  3. het toestaan van binnenlandse zendingen, en zendingsopdrachten van 1 dag in de buurlanden aan de personeelsleden;

  4. het verdelen van het aan de afdeling toegewezen krediet voor de betaling van reis- en maaltijdvergoedingen onder de personeelsleden;

  5. het goedkeuren van vormingsactiviteiten voor de personeelsleden;

  6. het elektronisch goedkeuren van de verantwoording wanneer medewerkers niet hebben geprikt;

  7. het toestaan van verlof aan medewerkers, behoudens de verloven bedoeld in artikel 6, 4°, d.

 6. met betrekking tot de overheidsopdrachten :

  1. het gunnen van overheidsopdrachten tot een bedrag dat de bedragen in onderstaande tabel niet overschrijdt :

   Bedragen in EUR Openbare aanbesteding/algemene offerteaanvraag Beperkte aanbesteding/ beperkte offerteaanvraag Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
   Werken 13.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000
   Leveringen 8.000.000 1.200.000 900.000 600.000
   Diensten 2.400.000 800.000 500.000 200.000
  2. het nemen van beslissingen inzake de uitvoering van overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de delegatie enkel binnen het voorwerp van de opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15 % boven het initiële gunningsbedrag.

   Beslissingen over prijsherzieningen kunnen goedgekeurd worden zonder beperking van het bedrag. Verrekeningen kunnen goedgekeurd worden tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 25 % boven het initiële gunningsbedrag;

  3. het doen van bestellingen op grond van een bestellingsopdracht, binnen het voorwerp en de bepalingen van die bestellingsopdracht, en tot een bedrag per bestelling van respectievelijk :

   1) 1.500.000 euro voor werken;

   2) 900.000 euro voor leveringen;

   3) 500.000 euro voor diensten.

   Als de bestelling bestaat uit continue prestaties, zoals exploitatie en recurrent onderhoud, geldt de delegatie zonder beperking van het bedrag;

 7. het goedkeuren van allerlei uitgaven die buiten de toepassing vallen van de wetgeving op de overheidsopdrachten en die betrekking hebben op taken van de VMM tot een bedrag van 65.000 euro per beslissing;

 8. inzake de uitvoering van de begroting :

  1. het nemen van beslissingen met betrekking tot het aangaan van verbintenissen en het nemen van de eraan verbonden vastleggingen, het goedkeuren van verplichtingen en de eruit voortvloeiende uitgaven en betalingen, het vaststellen van vorderingen en het verkrijgen van ontvangsten en inkomsten in het kader van de uitvoering van de begroting en binnen de perken van de in de begroting vastgestelde kredieten;

  2. met betrekking tot de niet-gedelegeerde aangelegenheden, waarvoor de beslissing bij de Vlaamse Regering, de minister of een ander orgaan berust, heeft de in artikel 4, 5°, a) bedoelde delegatie betrekking op de administratieve beslissingen en handelingen die, in het kader van de ontvangsten- en uitgavencyclus, noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering, de minister of het ander orgaan;

  De delegatie voorzien in artikel 4, 5°, a) en b) geldt onverminderd de bevoegdheden en opdrachten van de andere actoren in de ontvangsten- en uitgavencyclus, en onverminderd de verplichting tot het instellen van een functiescheiding bij de inrichting van de processen voor de financiële afhandeling van dossiers;

 9. de invordering en de inning van retributies en niet-fiscale schuldvorderingen, met inbegrip van de vergoeding verschuldigd in uitoefening van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie;

 10. het nemen van beslissingen inzake toezichts-, controle- en inspectietaken, voor zover...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT