Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gewoon basisonderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap De WBE-Raad

Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gewoon basisonderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap

De WBE-Raad,

Gelet op het bijzonder decreet van 7 februari 2019 tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 2, § 1, derde en vierde lid en artikel 11, § 2, eerste lid en § 3, 3° ;

Gelet op het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, inzonderheid op de artikelen 1.5.1-8 en 1.7.8-1, § 7 ;

Gelet op het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs, inzonderheid op de Titel III ;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juli 2014 tot goedkeuring van het studiereglement voor het gewoon basisonderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap;

Overwegende de wijzigingen van terminologie die zijn ingevoerd door het Wetboek voor het basis -en secundair onderwijs ;

Overwegende de hervorming van het schoolritme, waardoor inzonderheid de huidige datums van het begin en het einde van het schooljaar, alsmede de herfst- en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT