Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Oncotice bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating, de 20 février 2023

Artikel M.

BESLUIT de uitvoer van Oncotice i.vesic. susp. (pdr.) bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating te onderwerpen tot en met 31 december 2023.

Deze beslissing treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening

Brussel, 16 februari 2023.

F. VANDENBROUCKE

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik, artikel 12septies, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12septies, tweede lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikel 4, § 1, § 2, eerste lid en § 3, eerste lid;

Overwegende dat de onbeschikbaarheid, in de zin van artikel 2, 29), van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, van het geneesmiddel Oncotice aan het FAGG bekend werd gemaakt;

Overwegende dat de onbeschikbaarheid van van Oncotice tot 31 december 2023 zou aanhouden;

Overwegende dat het geneesmiddel Oncotice wordt gebruikt voor de behandeling van vlak carcinoma in situ van het urotheel van de blaas, als adjuvanstherapie na transurethrale resectie van een primair, oppervlakkig papillair carcinoom van het urotheel van de blaas stadium TA (graad 2 of 3) of T1 (graad 1, 2 of 3) of van een recidief hiervan, en bij papillaire tumoren van het stadium...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT