Beslissing Nº M14-1-0256. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2017-02-17

CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberN-20170217-7
Date17 février 2017
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
M 14-1-0256
Beslissing van 17 februari 2017
De eerste kamer van de Commissie, samengesteld uit:
de heer P. DE SMET, voorzitter,
de heren L. LOOS en L. VAN ENDE, leden,
bijgestaan door de heer B. VAN BEURDEN, plv. secretaris,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
de heer Hans X.
geboren op ../../1967
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 12 maart 2014
waarbij verzoeker, vertegenwoordigd door mr. Alexander V., advocaat bij de balie te ..., om
de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een
opzettelijke gewelddaad;
- de tussenbeslissing dd. 13 november 2015 van de Commissie waarbij het verzoekschrift
ontvankelijk werd verklaard en, alvorens ten gronde te oordelen, de Gerechtelijk-
geneeskundige Dienst met een medisch deskundigenonderzoek werd belast;
- het medisch deskundigenverslag, neergelegd op 5 april 2016;
- de aangepaste schadebegroting van de verzoeker, neergelegd op 8 juni 2016;
- de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de
rechtsdag vastgesteld op 15 december 2016.
De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 15 december 2016:
- de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen
van de partijen;
- de verzoeker in zijn middelen, bijgestaan door mr. Alexander V., advocaat bij de balie
te ....

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT