Beslissing Nº M13-9-0673. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2017-01-24

CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberN-20170124-8
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
M 13-9-0673
Beslissing van 24 januari 2017
De negende kamer van de Commissie, samengesteld uit:
de heer P. DE SMET, voorzitter,
de heren L. LOOS en L. VAN ENDE, leden,
bijgestaan door de heer B. VAN BEURDEN, plv. secretaris,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
mevrouw Vicky X.
geboren op ../../1986
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 15 juli 2013
waarbij verzoekster, vertegenwoordigd door mr. Sabine W., advocaat bij de balie te ..., om
de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een
opzettelijke gewelddaad;
- de uitgevoerde onderzoeksinstructies;
- het bevelschrift dd. 16 november 2015 van de voorzitter van de Commissie waarbij alle
Nederlandstalige, nog actieve dossiers ingeleid vóór 1 januari 2014, overgedragen werden
aan de 9de kamer, implicerende dat indien nodig in deze dossiers de verslaggever werd
vervangen en de (onder)voorzitter en leden die de zaken reeds op een rechtszitting
behandelden, eveneens vervangen werden;
- het verslag opgemaakt door de verslaggever op 6 april 2016 overeenkomstig de artikelen
11 en 12 van het K.B. van 18 december 1986;
- het advies van de Minister van Justitie, neergelegd op 4 mei 2016;
- de schriftelijke reactie van verzoekster, neergelegd op 27 mei 2016;
- het zittingsblad dd. 29 september 2016 waarbij de behandeling van de zaak werd verdaagd
op vraag van (de raadsman van) verzoekster;
- de regelmatige kennisgevingen aan de partijen van de procedurestukken en van de
(nieuwe) rechtsdag vastgesteld op 15 december 2016.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT