Beslissing Nº M14-1-0283. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2015-10-12

CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberN-20151012-4
COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN
EN
AAN DE OCCASIONELE REDDERS
------
A.R. M 14-1-0283
Beslissing van 12 oktober 2015
De eerste kamer van de Commissie, samengesteld uit:
de heer P. DE SMET, voorzitter,
de heren L. LOOS en L. VAN ENDE, leden,
bijgestaan door de heer B. VAN BEURDEN, plv. secretaris,
spreekt de volgende beslissing uit in de zaak van:
de heer David X.
geboren op ../../1981
De Commissie nam kennis van:
- het verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 28 februari 2014
waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade
als gevolg van een opzettelijke gewelddaad;
- de beslissing dd. 17 december 2014 van de eerste kamer van de Commissie waarbij het
verzoekschrift ontvankelijk verklaard werd en, enerzijds, aan verzoeker een financiële hulp
van € 5.480 toegekend werd voor de schadeposten administratie- en verplaatsingskosten,
TWO moreel, esthetische schade, morele schade en blijvende invaliditeiten, anderzijds, de
hulpaanvraag inzake de schadepost verlies economische waarde huisman naar de
bijzondere rol verwezen werd in afwachting van een beantwoording door het Grondwettelijk
Hof van de prejudiciële vraag hieromtrent gesteld in verzoekschrift dossier M 13-1-0884:
- de uitspraak door het Grondwettelijk Hof bij arrest van 16 juli 2015.
De Commissie hoorde op haar openbare zitting van 17 september 2015:
- de verslaggever in het verslag over de feitelijke toedracht van de zaak en over de middelen
van de partijen.
- Aangezien de verzoeker niet wenste te worden gehoord, werd hij niet uitgenodigd. De
Minister van Justitie is evenmin verschenen noch iemand voor hem.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI