Decision Nº . Commission pour la Protection de la Vie Privýe, 2008-12-09

CourtCommission pour la Protection de la Vie Privýe
Docket NumberF-20081209-6
Date09 décembre 2008
1/81
Beslissing van 9 december 2008
Betreft: controle en aanbevelingsprocedure ingeleid met betrekking tot de
maatschappij SWIFT cvba.
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de WVP), inzonderheid artikel 30;
Gelet op het Huishoudelijk Reglement (hierna HR), inzonderheid de artikelen 37 tot 39;
Gelet op het Verzoek van de Europese Commissie aan de Belgische Regering om erop toe te zien dat
SWIFT de Europese wetgeving naleeft inzake de bescherming van persoonsgegevens en om
daarvoor de nodige maatregelen te treffen;
Gelet op de controle die zij heeft uitgevoerd en de ingewonnen informatie;
Gelet op de vergadering met SWIFT bijgestaan door Meester T. VAN OVERSTRAETEN en Meester S.
ROUSSEAU, advocaten bij de balie te Brussel en de toelichtingen en schriftelijke antwoorden die zij
verschafte;
Gelet op de tegensprekelijke procedure;
Gelet op het verslag van de heer S.VERSCHUERE, Ondervoorzitter;
Beslist op 9 december 2008 als volgt:en voor tegenspraak voorgelegd aan de onderneming SWIFT.
2/81
I. DE PROCEDURE
I.1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE
1. Tijdens de zitting van 23 mei 2007 besliste de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie) een aanbevelingsprocedure in te leiden (artikel 30,
§1 van de WVP) betreffende het bedrijf SWIFT. SWIFT werd hierover op 24 mei tijdens een
vergadering tussen haar verantwoordelijken en de voorzitter van de Commissie mondeling ingelicht
en schriftelijk op 11 juni 2007. De Commissie heeft de Ondervoorzitter aangeduid als verslaggever.
2. In het raam van de aanbevelingsprocedure kreeg SWIFT de mogelijkheid om haar standpunt te
ontwikkelen en te verdedigen overeenkomstig artikel 30, §2 van de WVP en artikel 21 van het
huishoudelijk reglement van de Commissie. De volgende handelingen werden gesteld:
- het secretariaat van de Commissie stelde voor de aanbevelingsprocedure een inventaris op
van de stukken die op 1 augustus 2007 aan SWIFT meegedeeld werd;
- de raadsman van SWIFT werd gehoord door de Voorzitter op 16 augustus 2007;
- per brief van 7 september 2007 deelde SWIFT haar eerste argumenten mee aan de
Commissie en stuurde een kopie van de inventaris van de stukken van haar dossier mee;
- SWIFT werd door de Commissie gehoord tijdens de zitting van 19 september 2007;
- na de uitleg die tijdens deze zitting door SWIFT werd verstrekt, stelde de Commissie per
brief van 23 oktober 2007 bijkomende vragen en stuurde het proces-verbaal van de zitting
mee. Op 16 november 2007 beantwoordde SWIFT deze vragen en formuleerde haar
opmerkingen over voormeld proces-verbaal.
- tijdens haar zitting van 19 december 2007 bepaalde de Commissie het vervolg van de
procedure: het opstellen van voorlopige conclusies medegedeeld aan SWIFT voor
tegenspraak binnen een termijn van 30 dagen en, indien SWIFT dit zou wensen, een
nieuwe hoorzitting om de argumenten van SWIFT te aanhoren;
- SWIFT wilde opnieuw gehoord worden nadat zij haar antwoorden en opmerkingen op de
overgezonden voorlopige conclusies meegedeeld zou hebben;
- met hun schrijven van 14 april 2008 aan de advocaten van SWIFT zijn de Voorzitter en de
verslaggever overeengekomen om bij voorkeur en in de mate van het mogelijke de
kalender voor het vervolg van de procedure in gezamenlijk overleg met SWIFT te bepalen
nadat deze laatste de voorlopige conclusies zou hebben ontvangen, er rekening mee
houdend dat de termijn van 30 dagen redelijkerwijze zou kunnen verlengd worden indien
een of ander element dit zou rechtvaardigen;
- er werden voorlopige conclusies onder de verantwoordelijkheid van de verslaggever en
elektronisch en per aangetekend schrijven meegedeeld aan SWIFT op 23 april 2008;
3/81
- op 19 mei 2008vond een overleg plaats tussen de Voorzitter en verslaggever en de SWIFT-
afgevaardigden om een aantal vragen en opmerkingen te bespreken die Swift had over die
conclusies: (1) Swift wenste inzage in alle documenten die het secretariaat van de
Commissie heeft consulteerde of verkreeg uit diverse bronnen maar waar ze geen gebruik
van maakte. Op die manier kon Swift er zich van verzekeren dat deze documenten geen
nuttige of noodzakelijke elementen bevatten voor het gevoerde debat; (2) nadat Swift
vaststelde dat de voorlopige conclusies op feiten steunen die tot op dat ogenblik niet
werden aangehaald, is zij van mening dat bepaalde van die feiten (hoewel omschreven op
basis van documenten in het bezit van de Commissie of van documenten verstrekt door
het bedrijf) te algemeen of zelfs onnauwkeurig werden gesteld zodat die dubbelzinnig,
problematisch of zelfs onjuist zijn geworden;
- tijdens de zitting van 21 mei 2008 besliste de Commissie op voorstel van de voorzitter en
de verslaggever, om aan de gemandateerde advocaten van Swift toegang te geven tot alle
documenten die zij in haar bezit had, en een kopie te verstrekken indien daarom werd
verzocht, met uitzondering van de vertrouwelijke elementen en documenten die in ieder
geval toch niet gebruikt konden worden. Als mocht blijken dat een vertrouwelijk document
een element bevatte dat in het voordeel kon pleiten van het standpunt dat Swift verdedigt,
konden de verslaggever en de advocaten van het bedrijf overeenkomen alleen de
manifeste betekenis ervan te gebruiken zonder evenwel de bron van het document te
vermelden;
- de advocaten van Swift kregen inzage in het volledige dossier van het secretariaat van de
Commissie op 30 mei en 6 en 11 juni 2008. Er werd een kopie verstrekt van de gevraagde
stukken. Zij vormen het tweede stukkendossier van de Commissie;
- daarnaast werd overeengekomen dat Swift nog bijkomende informatie of elementen mocht
verschaffen over de feiten die in de voorlopige conclusies werden aangehaald;
- tijdens haar zitting van 11 juni 2008 legde de Commissie de agenda vast voor het verdere
verloop van de procedure. Daarbij hield ze rekening met deze nieuwe ontwikkelingen: (1)
de schriftelijke reacties op de definitieve conclusies, opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van de verslaggever, dienden ten laatste op 17 september 2008 aan
te komen op het secretariaat van de Commissie (voor de procedure volstaat de Franstalige
versie); (2) Swift zal gehoord worden op de zitting van 24 september 2008; (3) de
Commissie zal uitspraak doen op de zitting van 8 oktober 2008. Aan deze uitspraak gaat
een tegensprekelijk debat vooraf over de al dan niet bekendmaking van de beslissing, in
het geval dat Swift over deze kwestie een afzonderlijk verzoek zou doen; Indien dit
eventueel verzoek zou toegevoegd zijn bij de schriftelijke reacties op de conclusies, wordt
dit debat gehouden worden op 24 september na het debat ten gronde; (4) de

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT