Beslissing houdende de verlenging van de onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Bleomycine Sanofi 15000 IU bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating De Minister van

Beslissing houdende de verlenging van de onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Bleomycine Sanofi 15000 IU bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelatingDe Minister van Volksgezondheid,Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik, artikel 12septies, tweede lid;Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 2023 tot uitvoering van artikel 12septies, tweede lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikel 4, § 1 en § 2, derde lid;Gelet op de beslissing van 16 februari 2023 tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Bleomycine Sanofi 15000 IU bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating;Overwegende dat de onderbreking van het in de handel brengen, in de zin van artikel 2, 30), van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, van het geneesmiddel Bleomycine Sanofi 15000 IU aan het FAGG werd meegedeeld ;Overwegende dat de onbeschikbaarheid van het geneesmiddel Bleomycine Sanofi 15000 IU tot 2 maart 2025 zou aanhouden;Overwegende dat het geneesmiddel Bleomycine Sanofi 15000 IU wordt gebruikt voor de behandeling van plaveicelcarcinomen van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT