Beslissing houdende de toestemming voor de invoer en het gebruik van het geneesmiddel 'Urokinase' van Synermedica (UK), de 22 février 2023

Artikel 1. De invoer, de verdeling, het aanschaffen, de aflevering en de toediening van het geneesmiddel "Urokinase", vervaardigd door Synermedica (UK) (hierna genoemd "het Geneesmiddel") worden toegelaten, onder de in artikel 2 tot 5 bedoelde voorwaarden.

Art. 2. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (hierna genoemd "FOD VVVL") wordt gemachtigd om over te gaan tot de aanschaf en de verdeling van het Geneesmiddel. Het Geneesmiddel wordt opgenomen in de door de FOD VVVL beheerde strategische stock.

De FOD VVVL kan het beheer van de strategische stock uitbesteden aan één of meerdere houder(s) van een in artikel 12ter, § 1, eerste lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik bedoelde groothandelsvergunning. In dergelijk geval worden de in het tweede lid bedoelde distributie en leveringen verricht overeenkomstig de instructies van de FOD VVVL.

Art. 3. De FOD VVVL of de in artikel 2, tweede lid bedoelde onderaannemer(s), lever(t)(en) het Geneesmiddel aan een voor het publiek toegankelijke apotheek of ziekenhuisapotheek, op bestelling en in zoverre de apotheek of ziekenhuisapotheek aangeeft dat het Geneesmiddel voorgeschreven is voor een welbepaalde patiënt, dan wel bestemd is voor opname in de urgentietrousse van een zorgverlener of een spoedkast.

Art. 4. Dit besluit doet, wat betreft de aflevering en de toediening van geneesmiddelen, geen afbreuk aan de geldende regelgeving.

Art. 5. Indien een vergunning voor het in de handel brengen van het Geneesmiddel is verleend, worden de verpakkingen van het niet-vergunde Geneesmiddel, die op het ogenblik van het verlenen van vermelde vergunning nog beschikbaar zijn in de strategische voorraad van de Belgische Staat, verdeeld en gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van deze beslissing.

Art. 6. Deze beslissing wordt kennisgegeven aan de FOD VVVL. Een afschrift van deze beslissing wordt gepubliceerd in het Belgish Staatsblad.

Deze beslissing is geldig tot en met 31 december 2025.

Handtekening

Brussel, 16 februari 2023.

De Minister van Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

Aanhef

Beslissing...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT