Beslissing houdende de toestemming voor de invoer, de verkrijging en de bewaring van het geneesmiddel 'JYNNEOS' van Bavarian Nordic, de 24 juin 2022

Artikel 1. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (verder "FOD VVVL") wordt gemachtigd om over te gaan tot het invoeren, verkrijgen en bewaren van het hogervermelde geneesmiddel. Het geneesmiddel wordt opgenomen in de door de FOD VVVL beheerde strategische stock.

De FOD VVVL kan het beheer van de strategische stock uitbesteden aan de houder van een in artikel 12ter, § 1, eerste lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen bedoelde groothandelsvergunning. In dergelijk geval worden de in artikel 2 bedoelde distributie en leveringen verricht overeenkomstig de instructies van de FOD VVVL.

Art. 2. De FOD VVVL of de in artikel 1, tweede lid bedoelde onderaannemer, levert het geneesmiddel niet.

Art. 3. Deze beslissing is geldig tot en met 31 december 2025.

Handtekening

Brussel, 24 juni 2022.

De Minister van Volksgezondheid,

F. VANDENBROUCKE

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikel 6quater, § 1, eerste lid, 5° );

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, artikel 110, derde lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juni 2022;

Overwegende dat een risico op een uitbraak van apenpokken dreigt;

Dat een beperkte voorraad vaccins noodzakelijk is, om de verspreiding van deze ziekte te kunnen tegengaan;

Dat er op dit moment geen vergund vaccin beschikbaar is, dat enkel het hogervermelde, (niet vergund) vaccin op dit moment beschikbaar is voor vaccinatie tegen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT