Beslissing houdende de aanduiding van de afgevaardigden van de Minister binnen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de 18 juillet 2022

Artikel 1. De directeurs-generaal PRE Vergunning, POST Vergunning en Inspectie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten worden aangeduid als afgevaardigde van de Minister voor wat de volgende wetgeving betreft:

 1. de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik en haar volgende uitvoeringsbesluiten :

  1. het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik;

  2. het koninklijk besluit van 8 januari 2017 betreffende de ziekenhuisvrijstelling voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie;

 2. de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en het koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

 3. de wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen;

 4. de wet van 15 juni 2022 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek;

 5. het koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven.

  Art. 2. De in artikel 1 bedoelde ambtenaar die gebruik maakt van zijn bevoegdheid als afgevaardigde van de minister op grond van artikel 1, vermeldt in zijn handtekening dat hij optreedt als afgevaardigde van de Minister.

  Handtekening

  Brussel, 18 juli 2022.

  De Minister van Volksgezondheid,

  F. VANDENBROUCKE

  Aanhef

  De Minister van Volksgezondheid,

  Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

  Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, de artikelen 9, 10, 12, 16, 17 en 18, §§ 2 en 3, vervangen bij de wet van 30...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT