Beslissing d.d. 30 oktober 2023 van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de gebeurtenis in Molenbeek op 16 oktober 2023 als terrorisme, de 13 novembre 2023

Artikel M.

Beslissing d.d. 30 oktober 2023 van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de gebeurtenis in Molenbeek op 16 oktober 2023 als terrorisme

Gelet op artikel 6, §§ 1 en 3, en artikel 9 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme (hierna "wet van 1 april 2007");

Gelet op de aanvraag van AG Insurance, d.d. 23 oktober 2023;

Gelet op het advies van OCAD, verleend op 20 oktober 2023 ter voorbereiding van het advies van het Comité aan de Minister van Justitie in het kader van artikel 3, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 februari 2017 houdende de procedure volgens dewelke de Koning kan overgaan tot erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 en dat door OCAD werd bevestigd op 23 oktober 2023;

Gelet op het advies van het Comité van 20 oktober 2023 verleend i.v.m. de gebeurtenis op 16 oktober 2023 in Molenbeek in het kader van artikel 3, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 februari 2017 houdende de procedure volgens dewelke de Koning kan overgaan tot erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 en gelet op het feit dat er geen nieuwe feitelijke elementen zijn die maken dat de motivering voor een beslissing van het Comité dient aangepast te worden;

Gelet op artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement dat bepaalt dat het Comité slechts geldig kan beraadslagen indien de voorzitter en ten minste twee vertegenwoordigers van de ministers, bedoeld in artikel 5, § 1, van de wet van 1 april 2007, één vertegenwoordiger van de vzw TRIP, de vertegenwoordiger van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en de vertegenwoordiger met raadgevende stem van de FSMA aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

Gelet op het feit dat tijdens de vergadering van 30 oktober 2023 de voorzitter, 3 vertegenwoordigers van de ministers, bedoeld in artikel 5, § 1, van de wet van 1 april 2007, twee vertegenwoordigers van de vzw TRIP, de vertegenwoordiger van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en de vertegenwoordiger met raadgevende stem van de FSMA aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

Gelet op het feit dat het Comité geldig kan beraadslagen;

Beslissing

In zijn vergadering d.d. 30 oktober 2023 heeft het Comité beslist dat de op 16 oktober 2023 te Molenbeek gepleegde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT