Wet tot bescherming van de titel van psycholoog. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-05-1994 en tekstbijwerking tot 28-07-2006), de 8 novembre 1993

HOOFDSTUK I. - Beroepstitel.

Artikel 1. Niemand mag de titel van psycholoog dragen, indien hij niet aan de volgende voorwaarden voldoet :

 1. houder zijn :

  1. van een door een Belgische universiteit uitgereikt diploma van licentiaat of doctor in de psychologie of van een daarmee door de bevoegde instantie gelijkwaardig verklaard buitenlands diploma;

  2. of van één van de hierna vermelde, door een Belgische universiteit uitgereikte diploma's of van een daarmee door de bevoegde instantie gelijkwaardig verklaard buitenlands diploma :

   - licentiaat of doctor in de beroepsoriëntering en selectie;

   - licentiaat of doctor in de psychologische wetenschappen;

   - licentiaat of doctor in de toegepaste psychologie;

   - licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting ontwikkelingspsychologie;

   - licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting industriële psychologie;

   - licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting ontwikkelings- en klinische psychologie;

   - licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting bedrijfspsychologie;

   - licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting theoretische en experimentele psychologie;

   - licentiaat of doctor in de ontwikkelingspsychologie;

   - licentiaat of doctor in de klinische psychologie;

   - licencié ou docteur en orientation et sélection professionnelles;

   - licencié ou docteur en sciences psychologiques;

   - licencié ou docteur en psychologie appliquée;

   - licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques - orientation psychologie génétique;

   - licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques - orientation psychologie industrielle;

   - licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques avec l'une des attestations suivantes :

   - psychologie clinique;

   - psychologie sociale et socio-psychologie;

   - psychologie industrielle;

   - psychologie clinique et curative;

   - licentiaat of doctor in de psychopedagogische wetenschappen - richting psychologie;

  3. of van een vóór 1 januari 1960 door een Belgische universiteit uitgereikt diploma van licentiaat of doctor en als lid van het academisch personeel psychologie doceren aan een Belgische universiteit;

  4. of van een niet-universitair diploma van adviseur inzake beroepskeuze bedoeld in het koninklijk besluit van 22 oktober 1936 en behaald vóór 13 januari 1947;

  5. of van een diploma van " licencié en sciences psychopédagogiques - orientation guidance et counseling, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Bergen vóór de bekendmaking van deze wet;

  6. of van een diploma van licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen, of van een diploma van licentiaat of doctor in de psycho-pedagogische wetenschappen, behaald voor de bekendmaking van deze wet;

  7. (1. een diploma voorgeschreven door een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap of een andere Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna " Staat " te noemen om tot het beroep van psycholoog op zijn grondgebied te worden toegelaten, dan wel deze activiteit aldaar uit te oefenen, en dat in een Staat behaald is.

   Wordt verstaan onder diploma :

   alle diploma's, getuigschriften en andere titels dan wel elk geheel van dergelijke diploma's, certificaten en andere titels :

   - afgeven door een bevoegde autoriteit in een Staat,

   - waaruit blijkt dat de houder met succes een postsecundaire studiecyclus van ten minste drie jaar of een gelijkwaardige deeltijdstudie heeft gevolgd aan een universiteit of een andere instelling voor hoger onderwijs of een andere instelling van gelijkwaardig opleidingsniveau en in het voorkomend geval, dat hij met succes de beroepsopleiding heeft gevolgd die in aanvulling op de postsecundaire studiecyclus wordt vereist;

   - waaruit blijkt dat de houder de vereiste beroepskwalificaties bezit om tot het gereglementeerd beroep van psycholoog in die Staat te worden toegelaten of om dat beroep uit te oefenen, wanneer de met het diploma, het certificaat of de andere titel afgesloten opleiding overwegend in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte is genoten of wanneer de houder ervan een driejarige beroepservaring heeft opgedaan, gewaarmerkt door de Staat die een diploma, certificaat of een andere titel van een derde land heeft erkend.

   Alle diploma's, certificaten en andere titels, dan wel elk geheel van dergelijke diploma's, certificaten en andere titels die door een bevoegde autoriteit in die Staat zijn afgeven, worden gelijkgesteld met een diploma indien een in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte gevolgde opleiding wordt afgesloten welke door een bevoegde autoriteit in die Staat als gelijkwaardig wordt erkend, en daaraan dezelfde rechten inzake toegang tot of uitoefening van het gereglementeerde beroep van psycholoog zijn verbonden;

   Wordt verstaan onder gereglementeerde opleiding: alle opleidingen :

   - die rechtstreeks...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT