Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-10-1993 en tekstbijwerking tot 08-06-1996), de 6 septembre 1993

Artikel 1. Er wordt een Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (B.I.V.) opgericht waarvan de regels inzake organisatie en werking bepaald worden door het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht.

Art. 2. Niemand mag als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen of de beroepstitel voeren van " erkend vastgoedmakelaar B.I.V. " of " stagiair-vastgoedmakelaar " tenzij hij is ingeschreven op het tableau van de beoefenaars van het beroep of op de lijst van de stagiairs die door het Instituut bijgehouden worden of, indien hij in het buitenland gevestigd is, geen toestemming heeft verkregen om het beroep occasioneel uit te oefenen.

(De personen die zijn ingeschreven op het tableau van de beoefenaars of op de lijst van de stagiairs met toepassing van artikel 5, § 1, 1°, e van dit besluit hebben het recht om van hun wettige opleidingstitel van de Lid-Staat van oorsprong of van herkomst en eventueel van de afkorting ervan gebruik te maken in de taal van deze Staat. In dit geval moet die titel gevolgd worden door de naam en de plaats van de instelling of van de examencommissie die deze titel heeft verleend.)

Art. 3. Oefent de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van dit besluit uit, hij die zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met :

 1. activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;

 2. activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor :

  1. ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten;

  2. ofwel het syndicschap van onroerende goederen in medeëigendom.

  Art. 4. Vallen niet onder de toepassing van dit besluit :

 3. de persoon die één van de in artikel 3 bedoelde activiteiten uitoefent op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen of van vaste beroepsgebruiken voor zover hij onderworpen is aan de tucht van een erkende beroepsinstantie;

 4. de persoon die bij de uitoefening van een van dezelfde activiteiten slechts zijn familiepatrimonium beheert of het patrimonium waarvan hij medeëigenaar is, of het patrimonium van de vennootschap waarvan hij aandeelhouder of vennoot is.

  Deze personen zijn niet gemachtigd om de titel van " erkend vastgoedmakelaar B.I.V. " of " stagiair-vastgoedmakelaar " te voeren.

  Art. 5. § 1. De titularissen van het gereglementeerde beroep van vastgoedmakelaar moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :

 5. houder zijn van één der hierna volgende akten :

  1. diploma van :

   - licentiaat of doctor in de rechten;

   - licentiaat in notariaat;

   - handelsingenieur;

   - licentiaat in de handelswetenschappen, in de economische wetenschappen of in de toegepaste economische wetenschappen;

   - burgerlijk ingenieur;

   - landbouwkundig ingenieur;

   - ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën;

   - licentiaat in bedrijfsbeheer;

   - licentiaat in stedebouwkunde en ruimtelijke ordening;

   - licentiaat in de wetenschappen, groep aardrijkskunde, optie landmeetkunde of licentiaat in de geometrologie;

   - architect;

   - technisch of industrieel ingenieur;

   - gegradueerde in vastgoed;

   - gegradueerde in bouwkunde of openbare werken;

   - gegradueerde in de handelswetenschappen;

   - gegradueerde in de rechten;

   -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT