Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht., de 9 mai 1994

Artikel 1. Artikel 6 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, wordt aangevuld met het volgende lid :

" Er bestaat onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van de Nationale Raad en het mandaat van lid van de Uitvoerende Kamer of van de Kamer van beroep. "

Art. 2. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid :

" ß 4. Er bestaat onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van de Uitvoerende Kamer en het mandaat van lid van de Kamer van beroep. "

Art. 3. Artikel 18, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgende lid :

" Ten minste vijftien dagen vÛÛr de verkiezing zendt de voorzitter aan iedere kiezer het stembriefje bij brief. Het vermeldt het voorwerp van de verkiezing, de naam van de kandidaten en hun aantal. Deze worden op het stembriefje in dalende volgorde gerangschikt volgens datum en uur waarop hun kandidatuur ontvangen wordt, waarbij de alfabetische volgorde wordt aangehouden wanneer de kandidaturen gelijktijdig binnenkomen. "

Art. 4. In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de eerste twee leden vervangen door de volgende bepalingen :

" De naam van elk kiezend lid wordt, in de volgorde van de ontvangst van de stembriefjes, door de aangewezen secretaris of onder zijn controle aangestipt op de lijst die gediend heeft voor het versturen van de stembriefjes.

Op de dag en het uur vastgesteld voor de verkiezing overhandigt de voorzitter de ontvangen omslagen aan het bureau. "

Art. 5. Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 25. Het bureau duidt meerdere niet-kandidaat-leden aan om de stembriefjes een voor een hardop voor te lezen. De stemmen worden door de secretarissen, of onder hun controle, genoteerd eventueel via computer. "

Art. 6. Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid :

" De lijst van de werkende en de plaatsvervangende leden, met vermelding van hun adres, wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad in de maand die volgt op de stemopneming. "

Art. 7. In artikel 30, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord " bekendmaking " vervangen door de woorden " bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. "

Art. 8. Een artikel 68bis, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingevoegd :

" Art. 68bis. De onverenigbaarheden vermeld in de artikelen 6...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT