17 JULI 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een beroepscommissie ter uitvoering van artikel 12 van het decreet van 1 april 2004 betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling

De Waalse Regering,

Gelet op artikel 12 van het decreet van 1 april 2004 betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling;

Gelet op artikel 12 van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling;

Gelet op artikel 16 van het decreet van 1 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces en van de bedrijven voor vorming door arbeid;

Gelet op de voorstellen die de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling) op 13 juni 2008 heeft overgemaakt met het oog op de uitvoering van artikel 12, § 2, 3;

Gelet op de voorstellen die de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest) op 8 juli heeft overgemaakt met het oog op de uitvoering van artikel 12, 2, 2°;

Overwegende dat de instelling van de Commissie niet vertraagd mag worden doordat de representatieve werknemersorganisaties geen kandidaten voorgedragen hebben;

Op de gezamenlijke voordracht van de Minister van Tewerkstelling en van de Minister van Vorming,

Besluit :

Artikel 1. De volgende personen worden benoemd tot lid van de beroepscommissie bedoeld in artikel 12 van het decreet van 1 april 2004 betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling;

 1. als voorzitter, ter vertegenwoordiging van de Waalse Regering :

  1. Michel Croes, als gewoon lid;

  2. Sabine Vandenbroucke, als plaatsvervangend lid;

 2. als lid, ter vertegenwoordiging van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties;

  1. voor de FGTB :

   1. Renaud Bierlaire, als gewoon lid;

   2. Constantina Papamarinou, als plaatsvervangend lid;

  2. voor de CSC :

   1. Isabelle Barez, als gewoon lid;

   2. Philippe Paermentier, als plaatsvervangend lid;

 3. als lid, ter vertegenwoordiging van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi", in zijn functie van "Régisseur-ensemblier" :

  1. Guy Milis en Vincent Mairie, als gewone leden;

  2. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT