Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1965 getroffen in uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen en houdende aanduiding der ambtenaren, gelast te waken over de toepassing van hierboven vermelde wet,..., de 27 novembre 2002

Artikel 1. Aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 mei 1965 getroffen in uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen en houdende aanduiding der ambtenaren, gelast te waken over de toepassing van de hierboven vermelde wet, gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 juni 1973, wordt volgende lid toegevoegd : " Zijn eveneens gelast te waken over de toepassing van voormelde wet van 19 februari 1965 en haar uitvoeringsbesluiten : de inspecteurs en controleurs van de Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken,Volksgezondheid en Leefmilieu, de inspecteurs en controleurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de inspecteurs en controleurs van de dienst Inspectie van de Sociale Wetten van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. "

Art. 2. Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, Onze Minister van Werkgelegenheid en Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 november 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand,

R. DAEMS

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,

F. VANDENBROUCKE.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen, inzonderheid op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT