20 DECEMBER 2013. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014

 
GRATIS UITTREKSEL

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Fiscaliteit

Afdeling 1. - Registratierechten - Commandverklaring

Art. 2. In artikel 159, 1°, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, vervangen bij de wet van 23 december 1958 en gewijzigd bij de wet van 5 juli 1963, de wet van 10 oktober 1967 en het decreet van 23 november 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. de zinsnede "b) dat de aanwijzing bij authentieke akte geschied is;" wordt vervangen door de zinsnede "b) dat de aanwijzing bij authentieke akte geschied is uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag van de toewijzing of van het contract.";

 2. de zinsnede "c) dat zij bij exploot van gerechtsdeurwaarder aan de ontvanger der registratie betekend wordt of dat de akte ter formaliteit aangeboden wordt uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag van de toewijzing of van het contract." wordt opgeheven.

  Afdeling 2. - Onroerende voorheffing - Verlaagd tarief

  Art. 3. In artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wordt de tweede paragraaf vervangen door wat volgt :

  " § 2. In afwijking van paragraaf 1 bedraagt het tarief 1,6 % voor :

 3. de eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd en toebehoren aan Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn of aan door haar opgerichte verenigingen waarvan slechts één of meer Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn deel uitmaken;

 4. de eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd en toebehoren aan gemeenten;

 5. de eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd en toebehoren aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of aan de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, vermeld in artikel 40 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;

 6. de eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd en toebehoren aan het Vlaams Woningfonds;

 7. de eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd en toebehoren aan een erkend sociaal verhuurkantoor;

 8. de eigendommen die door een erkend sociaal verhuurkantoor worden gehuurd met toepassing van en in overeenstemming met de voorwaarden, vermeld in artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren;

 9. de eigendommen die toebehoren aan rechtspersonen, erkend overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en die gebruikt worden voor wooninfrastructuur voor personen met een handicap, vermeld in artikel 2, 2°, van hetzelfde decreet, die een duidelijk vastgestelde behoefte aan zorg en ondersteuning hebben. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de behoefte aan zorg en ondersteuning wordt vastgesteld.

  Het verlaagde tarief, vermeld in het eerste lid, is ook van toepassing op gelijkaardige onroerende goederen van gelijkaardige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een staat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben.

  Het verlaagde tarief, vermeld in het eerste lid, 6°, wordt toegekend vanaf het aanslagjaar waarin uiterlijk op 31 maart aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie gemeld wordt dat de eigendom op 1 januari van het aanslagjaar gehuurd wordt door een erkend sociaal verhuurkantoor. De toekenning geldt tot het einde van de huurovereenkomst. Elke vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst moet uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op de beëindiging aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie gemeld worden.

  Het verlaagde tarief, vermeld in het eerste lid, 7°, wordt toegekend vanaf het aanslagjaar waarin uiterlijk op 31 maart aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie gemeld wordt dat een rechtspersoon erkend is overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De toekenning geldt tot het einde van de erkenning. Elke beëindiging van een erkenning moet uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op de beëindiging aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie gemeld worden.".

  Art. 4. Artikel 3.1.0.0.6 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt :

  "Art. 3.1.0.0.6. De provincies en de gemeenten die met toepassing van artikel 2.1.4.0.2 opcentiemen op de onroerende voorheffing heffen, en die met toepassing van artikel 2.1.4.0.1, § 2, eerste lid, 5°, 6° en 7°, artikel 2.1.5.0.1, § 2, en artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, 4°, die opbrengsten derven, worden daarvoor volledig vergoed door het Vlaamse Gewest.".

  HOOFDSTUK 3. - Subsidies inzake sport

  Afdeling 1. - Subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties,

  de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding

  Art. 5. Aan artikel 42 van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt :

  "5° sportverenigingen ondersteunen met als doel een duurzame kwaliteitsverbetering en professionalisering te realiseren op het vlak van administratieve, bestuurlijke en logistieke clubwerking.".

  Art. 6. In artikel 43 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 10. in paragraaf 2 wordt tussen de woorden "Een erkende koepelorganisatie heeft" en de woorden "recht op" de woorden "voor de uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel 42, 1° tot 4°, " ingevoegd;

 11. paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt :

  " § 6. De werkingssubsidie voor de opdrachten, vermeld in artikel 42, 1° tot 4°, bedraagt één derde van de personeelssubsidie, vermeld in paragraaf 2. Zij moet worden aangewend voor het uitvoeren van de in artikel 42, 1° tot 4°, vermelde opdrachten.";

 12. er wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt :

  " § 7. Een erkende koepelorganisatie heeft voor de uitvoering van de opdracht vermeld in artikel 42, 5°, recht op een subsidie van 500.000 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het cijfer van de gezondheidsindex.

  De subsidie moet worden aangewend voor subsidiëring van een kern van personeelsleden, een jaarlijkse basistoelage voor de werking en een subsidiëring op grond van werkelijk gepresteerde activiteiten. Maximum 70% van deze subsidie kan worden aangewend voor loonkosten van het personeel dat instaat voor de uitvoering van de opdracht, vermeld in artikel 42, 5°. Deze opdracht wordt geconcretiseerd in een beheersovereenkomst met de erkende koepelorganisatie, vermeld in het eerste lid.".

  Art. 7. In artikel 44 van hetzelfde decreet wordt het derde lid vervangen door wat volgt :

  "Elk voorschot bedraagt :

 13. 22,5 percent van de subsidies, vermeld in artikel 43, § 2 tot § 6, die toegekend werden voor het voorlaatste werkjaar voorafgaand aan het begrotingsjaar;

 14. 22,5 percent van de subsidie, vermeld in artikel 43, § 7, met betrekking tot het lopende begrotingsjaar.".

  Afdeling 2. - Stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid

  Art. 8. In artikel 23 van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 15. het getal "150.000" wordt vervangen door het getal "200.000";

 16. er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

  "De subsidie moet worden aangewend voor subsidiëring van een kern van personeelsleden, een jaarlijkse basistoelage voor de werking en een subsidiëring op grond van werkelijk gepresteerde activiteiten.".

  HOOFDSTUK 4. - Cultuur

  Afdeling 1. - Overgangsbepalingen betreffende het Lokaal Cultuurbeleid

  voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid

  Art. 9. In titel 6 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid wordt een artikel 62/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

  "Art. 62/1. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid die in werkjaar 2013 op basis van de artikelen 21 en 38 van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid werden gesubsidieerd, behouden hun subsidie waarop ze in het werkjaar 2013 recht hadden. De subsidie wordt geïndexeerd op de wijze, vermeld in artikel 51 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid.

  De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid voldoen aan de bepalingen van artikel 7, 1°, 3° en 4°, en/of aan de bepalingen van artikel 9, 1° tot en met 6°.

  De Vlaamse Regering bepaalt de manier waarop de subsidie zal worden uitbetaald.

  De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid moeten jaarlijks vóór 31 juli volgende documenten ter beschikking stellen van de administratie, bevoegd voor Cultuur :

 17. een begroting van het lopende werkjaar;

 18. een goedgekeurde financiële afrekening van het voorbije werkjaar;

 19. een voortgangsrapport waarin wordt beschreven hoe er in het voorbije werkjaar invulling werd gegeven en in het lopende werkjaar invulling zal worden gegeven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten, vermeld in artikel 5, 1° en/of 2° ;

 20. alle statistische gegevens die de administratie noodzakelijk acht, op de wijze die de administratie bepaalt.

  Als uit de ingediende documenten blijkt dat de subsidie niet werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd verleend, en meer bepaald dat de Vlaamse beleidsprioriteiten onvoldoende werden nagestreefd, keert de Vlaamse Regering verdere toegezegde subsidies in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT