Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden met betrekking tot het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu., de 7 août 1995

Artikel 1. § 1. Tot de bevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid behoren :

 1. de algemene bevoegdheid ten aanzien van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 27 mei 1992 tot vaststelling van de respectieve bevoegdheden van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu;

 2. de materies niet toegewezen door de artikelen 2 tot en met 7 van onderhavig besluit.

  § 2. Ten aanzien van de ministeriële diensten en de diensten van het Instituut voor hygiëne en epidemiologie vermeld in de artikelen 2 tot en met 7 van onderhavig besluit is de medeondertekening door de Minister van Volksgezondheid vereist voor :

 3. de koninklijke of ministeriële besluiten betreffende het statuut en de bezoldiging van het personeel;

 4. de koninklijke besluiten houdende oprichting van een betrekking die met de graad van rang 15 overeenkomt of houdende benoeming in een zodanige graad.

  Art. 2. § 1. Tot de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken behoren :

 5. de materies en de activiteiten van de Dienst Bescherming tegen Ioniserende Stralingen (DBIS) met inbegrip van :

  - de wetgeving, de reglementering en de uitvoering;

  - het opstellen en uitvoeren van de begroting;

  - het personeelsbeheer, onverminderd artikel 1, § 2;

  - de internationale samenwerking;

  - de samenwerking met Gemeenschappen en Gewesten;

 6. de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, haar toepassing en uitvoeringsmaatregelen.

  De Minister van Binnenlandse Zaken wint het eensluidend advies in van de Minister van Volksgezondheid met betrekking tot de toepassing van de artikelen 19 en 20 van deze wet.

  § 2. In artikel 48 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, worden de woorden "de ministers bevoegd voor Tewerkstelling en Arbeid, en Volksgezondheid en Leefmilieu" vervangen door de woorden "de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken".

  Art. 3. Tot de bevoegdheid van de Minister van Wetenschapsbeleid behoren :

 7. de materies en de activiteiten die behoren tot de Bestuurseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT