Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 1990 houdende benoemings- en bevorderingswijze van het personeel van de Rijksdienst voor pensioenen., de 12 octobre 1995

Artikel 1. In het opschrift van het ministerieel besluit van 27 april 1990 houdende benoemingsen bevorderingsreglement van het personeel van de Rijksdienst voor pensioenen worden de woorden "benoemings- en bevorderingsreglement" vervangen door de woorden "benoemings- en bevorderingswijze".

Art. 2. ß 1. Voor de periode van 22 december 1991 tot 1 juli 1993, worden de betrekkingen voor het personeel van de informaticaloopbaan bij de Rijksdienst voor pensioenen toegekend volgens de wijze bepaald in bijlage I van dit besluit.

ß 2. Voor de periode gelegen tussen 1 juli 1993 en 1 januari 1994, worden de betrekkingen van het personeel bedoeld bij ß 1 toegekend volgens de wijze bepaald in bijlage II van dit besluit.

ß 3. Vanaf 1 januari 1994 wordende betrekkingen van deze loopbaan toegekend volgens de wijze bepaald in bijlage III van dit besluit.

Art. 3. Vanaf 1 juli 1993 worden de betrekkingen bedoeld bij het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiÎrarchische indeling en de loopbaan van sommige personeelsleden van de Rijksbesturen en hernomen voor de Rijksdienst voor pensioenen, toegekend volgens de wijze bepaald in bijlage II van dit besluit.

Art. 4. Vanaf 1 juli 1993 worden de betrekkingen bedoeld bij het koninklijk besluit van 15 maart 1993 betreffende het administratief en geldelijk statuut van sommige ambtenaren van de Rijksbesturen die belast zijn met ambten in verband met bijstand en hygiÎne en hernomen voor de Rijksdienst voor pensioenen, toegekend volgens de wijze bepaald in bijlage II van dit besluit.

Brussel, 12 oktober 1995.

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,

M. COLLA

BIJLAGEN.

Art. N1. Bijlage I. (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. 25/11/1995, p. 32219 - 32223).

Art. N2. Bijlage II. (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. 25/11/1995...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT