25 APRIL 2002. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 12 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, inzonderheid artikel 12;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 september 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 oktober 2001;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op advies 32.565/4 van de Raad van State, gegeven op 4 december 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 10, eerste lid, van de wet van 25 mei 1999 betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT