Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 12 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking., van April 25, 2002

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 10, eerste lid, van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische Internationale Samenwerking, treedt in werking de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 2. Onze Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

L. MICHEL

De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking,

E. BOUTMANS.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, inzonderheid artikel 12;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 september 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 oktober 2001;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT