30 JULI 2010. - Wet tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet, wordt onder « de wet » begrepen de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling

Art. 3. Artikel 2, 1°, van de wet wordt vervangen als volgt :

1° duurzame ontwikkeling : de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in het gedrang te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Haar verwezenlijking vergt een veranderingsproces waarin het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van technologische ontwikkeling en institutionele structuren worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften;

.

Art. 4. Artikel 2, 2°, van de wet wordt opgeheven.

Art. 5. Artikel 2, 3°, van de wet wordt vervangen als volgt :

3° minister : de Minister of de Staatssecretaris bevoegd voor Duurzame ontwikkeling.

Art. 6. In artikel 2 van de wet wordt een 7° toegevoegd, luidend als volgt :

7° Dienst : de overheidsdienst die door de Koning werd belast met de voorbereiding en de coördinatie van de uitvoering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Art. 7. In artikel 2 van de wet wordt een 8° toegevoegd, luidend als volgt :

8° de cyclus van de federale plannen en rapporten inzake duurzame ontwikkeling : het periodieke plannings- en rapportagemechanisme alsmede het consultatief proces, zoals ingesteld door deze wet, die gericht zijn op een continue verbetering van de kwaliteit van het beleidsproces inzake duurzame ontwikkeling. Die cyclus vormt de federale strategie inzake duurzame ontwikkeling en strekt tot de volledige tenuitvoerlegging van de opeenvolgende VN-conferenties over duurzame ontwikkeling sinds de Conferentie van Rio in 1992.

Art. 8. In de wet wordt een hoofdstuk I/1 ingevoegd, luidende :

Hoofdstuk I/1. De beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling

Art. 2/1. De Koning stelt na een parlementair debat en met het georganiseerde middenveld de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling, hierna « de langetermijnvisie » genoemd, vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

De langetermijnvisie omvat de langetermijndoelstellingen die de federale regering nastreeft in het door haar gevoerde beleid. Ze staat boven de door deze wet ingestelde cyclus van federale plannen en rapporten inzake duurzame ontwikkeling. Ze dient als leidraad voor de werkzaamheden van de Commissie, de Dienst en het Federaal planbureau. Ze stelt ook een geheel van indicatoren vast om rekenschap te geven over het behalen van deze doelstellingen.

Deze langetermijnvisie beoogt een antwoord te bieden op de verbintenissen die door België op internationaal en Europees niveau werden aangegaan.

Bij de voorbereiding van het voorontwerp van het plan kan de Commissie tegelijk aan de minister een ontwerp bezorgen dat de langetermijnvisie bijstuurt op grond van de evolutie van de internationale door Belgïe aangegane verbintenissen, alsook op basis van het Rapport.

De in het eerste lid bedoelde verplichting vervalt indien de Wetgevende Kamers instemmen met een samenwerkingsakkoord, bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dat een federale langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling omvat.

Art. 9. Artikel 3 van de wet wordt vervangen als volgt :

Art. 3. Een federaal plan inzake duurzame ontwikkeling hierna « het plan » genoemd, wordt om de vijf jaar opgemaakt op basis van het federaal rapport zoals bedoeld in artikel 7.

Het plan legt de te nemen maatregelen vast op federaal niveau met het oog op de realisatie van enerzijds de internationale en Europese verbintenissen en anderzijds de doelstellingen vastgelegd in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT