16 JULI 2010. - Decreet 2010/238 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie,

Op voorstel van het Lid van het College belast met Sociale Actie en Gezin,

Na beraadslaging,

Besluit :

Het Lid van het College bevoegd voor Sociale Actie en Gezin wordt ermee belast om op de vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie, in naam van het College, het decreet voor te stellen waarvan de tekst volgt :

Artikel 1. Dit besluit regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2. Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2006/123/CE, overeenkomstig zijn artikel 44, § 1, derde lid.

Art. 3. Aan artikel 12, § 2 van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. de woorden « Indien het dossier niet ontvankelijk is, dan verwittigt het College hiervan de aanvrager binnen de vijftien dagen na ontvangst ervan en verzoekt hem om zijn dossier aan te vullen of bij te werken. » worden vervangen door de woorden « Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag, verwittigt het College de aanvrager van de ontvankelijkheid of de niet-ontvankelijkheid van zijn dossier en verzoekt hem indien nodig om zijn dossier aan te vullen of bij te werken. »

  2. een § 3 wordt toegevoegd en luidt als volgt : « In afwijking van § 2, op basis van het administratief dossier, en na advies van de Adviesraad, neemt het College zijn beslissing, voor wat betreft de serviceflatgebouwen, binnen een maximumtermijn van 3 maanden gerekend vanaf de ontvangst van het dossier, betreffende de toekenning of de weigering van een principeakkoord. »

    Art. 4. In artikel 14, § 1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  3. punt 9° wordt vervangen door het volgende : « 9° Een verslag van de gewestelijke dienst voor brandbestrijding dat ten hoogste dateert van 6 maanden op het moment van de indiening van de aanvraag en in elk geval werd uitgereikt na alle uitbreidings- of renovatiewerken ondergaan door het gebouw. »;

  4. een punt 10° wordt toegevoegd en luidt als volgt : « 10° Een attest van de burgemeester van de gemeente na het verslag vermeld in 9° en waaruit blijkt dat de residentiële instelling beantwoordt aan de normen van de brandveiligheid. »

    Art. 5. In artikel 15 van hetzelfde decreet, worden de woorden « Indien het dossier niet ontvankelijk is, dan verwittigt het College hiervan de aanvrager binnen de vijftien...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT