20 NOVEMBER 2007. - Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

Het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen,

Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 2006, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Gelet op artikel 163, § 2, van de wet van 6 april 1995 waarbij aan de vennootschappen voor de plaatsing van orders in financiële instrumenten die vóór 1 november 2007 over een vergunning beschikten de vergunning van vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies wordt verleend voor de met hun bestaande vergunning overeenstemmende beleggingsdiensten en Activiteiten en nevendiensten zoals opgenomen in artikel 46, 1° en 2°, mits zij hiervoor een verzoek bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen hebben ingediend;

Overwegende dat per 1 november 2007 de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de vennootschap AXA IM Benelux NV, met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 36, een vergunning heeft verleend als vennootschap voor vermogensbeheer en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT