12 NOVEMBER 2001. - Ministerieel besluit houdende de bekrachting van de programma's voor de permanente vorming van magistraten voor 2002

 
GRATIS UITTREKSEL

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid op artikel 259bis-9, § 3, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998;

Overwegende dat de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie een subcommissie `opleiding' heeft opgericht, overeenkomstig artikel 259bis-10, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de uitoefening van de bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 259bis-9, § 2, van dit Wetboek;

Overwegende dat de in toepassing van artikel 259-bis-9, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek door de subcommissie `opleiding' voorbereide programma's voor de permanente vorming van magistraten met betrekking tot het jaar 2002 op 27 juni 2001 door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie werden goedgekeurd;

Overwegende dat deze goedgekeurde programma's op 21 september 2001 aan de Minister van Justitie werden overgemaakt met het oog op de bekrachtiging ervan;

Overwegende dat, in tegenstelling tot wat wordt gesteld in punt IV.6, eerste lid van de programma's, er taalcursussen werden georganiseerd in 2000 en 2001,

Besluit :

Artikel 1. De programma's voor de permanente vorming voor magistraten met betrekking tot het jaar 2002, bedoeld in artikel 259bis-9, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals voorbereid door de subcommissie `opleiding' en goedgekeurd op 27 juni 2001 door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie, gevoegd als bijlage bij dit besluit, worden bekrachtigd met uitzondering van het punt IV.6, eerste lid.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 12 november 2001.

De Minister van Justitie,

 1. VERWILGHEN

  Programma's voor de permanente vorming van magistraten met betrekking tot het jaar 2002

  Voorbereid door de subcommissie "opleiding" in haar vergaderingen van 13 en 18 juni 2001.

  Goedgekeurd door de algemene vergadering op 27 juni 2001.

  1. FUNCTIEGEBONDEN OPLEIDINGEN

 2. Opleidingen bij het opnemen van een functie

  Deze opleidingen zijn bestemd voor magistraten die nog niet of sinds kort een nieuw ambt hebben opgenomen waartoe zij benoemd zullen worden of werden :

  - onderzoeksrechters

  coördinatoren : Martin Minnaert, raadsheer in het hof van beroep te Gent, en Patrick Mandoux, raadsheer in het hof van beroep te Brussel;

  - beslagrechters

  coördinator : Dominique Cooreman, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

  In het kader van deze opleiding moet eveneens de nodige aandacht besteed worden aan de problematiek van de collectieve schuldenregeling.

  - jeugdmagistraten

  coördinatoren : Brigitte Hänsch, ondervoorzitter en jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, en Luce Kinet, ondervoorzitter en jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik;

  - magistraten van het parket en van het arbeidsauditoraat

  coördinator : Ivo Carmen, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, en Michèle Mons delle Roche, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne.

  Hierin kunnen onder meer behandeld worden : het openbaar ministerie en het informatiebeheer, het recherche-overleg, de verhouding tussen het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter in het kader van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. Bijzondere aandacht moet eveneens uitgaan naar de opleiding van de parketmagistraten die niet via de gerechtelijke stage hun loopbaan op het parket aanvangen.

  - magistraten zetelend in hoger beroep

  coördinator : Guy Delvoie, kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel;

  - rechters en plaatsvervangende rechters van eerste aanleg (eerste aanleg, arbeid, koophandel)

  coördinatoren : Stefaan Raes, raadsheer in het hof van beroep te Brussel, en Martine Regout, raadsheer in het hof van beroep te Brussel;

  - vrede- en politierechters

  coördinator : Frans Lievens, vrederechter van het kanton Lennik;

  - leden van de kamers van inbeschuldigingstelling en van de parketten-generaal (wet Franchimont)

  coördinator : Herman Craeybeckx, eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen.

  Idealiter moeten deze opleidingen zoveel als mogelijk verstrekt worden vóór het opnemen van de nieuwe functie.

  Naar het voorbeeld van de opleiding voor onderzoeksrechters die verplicht gevolgd moet worden alvorens deze functie te kunnen uitoefenen, zou er ook voor beslagrechters en jeugdmagistraten een voorafgaande opleiding opgelegd dienen te worden alvorens ze deze nieuwe functie effectief kunnen uitoefenen.

 3. Uitwisseling van beroepservaringen

  Deze opleidingen moeten magistraten die sinds ten minste één jaar hetzelfde ambt uitoefenen of dezelfde materies behandelen, toelaten hun ervaringen uit te wisselen, de moeilijkheden die ze ondervonden hebben in kaart te brengen, en elementen van oplossing aan te reiken in discussies met ervaren magistraten en met specialisten van de materie.

  Voor 2002 wordt voorgesteld dergelijke ontmoetingen te organiseren tussen :

  - onderzoeksrechters :

  coördinator : Bernard Puissant, ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven;

  - magistraten van de arbeidsgerechten (zowel van de zetel als van het auditoraat) :

  coördinator : Jacques Petit, emeritus voorzitter van de arbeidsrechtbank te Gent;

  - magistraten van de zetel en van het parket bevoegd in familiezaken :

  coördinator : Patrick Senaeve, raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

  In dit kader kan onder meer aandacht besteed worden aan afstamming, echtscheiding, voorlopige maatregelen, vereffening en verdeling enz.

  - magistraten gespecialiseerd in het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden :

  coördinator : Edithe Van den Broeck, voorzitter van de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie;

  - magistraten van het parket en van de zetel die bevoegd zijn in zaken van georganiseerde misdaad :

  coördinator : Benoît Dejemeppe, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

  - magistraten van het parket...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT